preskoči na sadržaj

Osnovna škola Ivana Batelića Raša

 > Natječaji
Natječaji

Natječaji

Obavijest kandidatima u svezi natječaja za obavljanje poslova Voditelja/ice računovodstva

Autor: Nensi Fonović Rade, 28. 4. 2022. 11:10

OŠ Ivana Batelića- Raša

   Ivan Batelić 1

52223 Raša

Tel:052/874-122

E-mail: ured@os-ibatelica-rasa.skole.hr

KLASA: 112-02/22-01/01

URBROJ: 2144-17-01-22-11

Raša, 25.04.2022.

 

Obavijest kandidatima

Na temelju članka 15. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Ivana Batelića-Raša, u svezi natječaja za zasnivanje radnog odnosa Voditelja/ice računovodstva na neodređeno i nepuno radno vrijeme (20 sati rada tjedno) objavljenog dana 01.04.2022. godine na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnim stranicama Škole obavještavamo Vas da je nakon provedenog postupka vrednovanja, odlukom ravnateljice i uz prethodnu suglasnost Školskog odbora OŠ Ivana Batelića-Raša za obavljanje poslova Voditelja/ice računovodstva izabrana SARA STEPČIĆ MERLIN, magistra poslovne ekonomije, iz Labina te će se s imenovanom sklopiti ugovor o radu.

                                                                                                         Ravnateljica

                                                                                                      Greis Franković

[više]

Poziv na razgovor (intervju) za radno mjesto voditelj/ica računovodstva

Autor: Nensi Fonović Rade, 14. 4. 2022. 11:53

OŠ Ivana Batelića- Raša

   Ivan Batelić 1

   52223 Raša 

E-mail: ured@os-ibatelica-rasa.skole.hr

KLASA: 112-02/22-01/01

URBROJ: 2144-17-01-22-8

Raša, 14.04.2022.

 

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) temeljem članka 11. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ivana Batelića-Raša objavljuje

Poziv na razgovor (intervju)

 za radno mjesto voditelj/ica računovodstva

Intervju (razgovor) s kandidatima/kandidatkinjama prijavljenim na natječaj za zasnivanje radnog odnosa voditelj/ica računovodstva na nepuno i neodređeno radno vrijeme-20 sati rada tjedno-1 izvršitelj M/Ž u OŠ Ivana Batelića-Raša objavljenog dana 01.04.2022.godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči OŠ Ivana Batelića-Raša održati će se u srijedu 20.04.2022. godine  u prostorijama  OŠ Ivana Batelića-Raša na adresi: Ivan Batelić 1, Raša po slijedećem rasporedu:

R. broj

Inicijali kandidata

Mjesto prebivališta

Godina rođenja

Vrijeme intervjua

1.

B.P.

Labin

1981.

9:00

2.

N.V.

Labin

1996.

9:15

3.

S.S.M.

Labin

1988.

9:30

Povjerenstvo u razgovoru s kandidatima vrednuje kompetencije značajne za područje rada (temeljem dosadašnjeg radnog iskustva i/ili osposobljavanja, komunikacijske i socijalne vještine, motivaciju i interese kandidata za rad u Školi, očekivanja kandidata i sl.)

Nakon provedenog postupka vrednovanja kandidata na temelju dostavljene natječajne dokumentacije i objavljenog intervjua, Povjerenstvo izrađuje rang listu koju zajedno sa zapisnikom o provedenom postupku vrednovanja dostavlja ravnatelju škole.

Ako kandidat ne pristupi intervjuu, smatra se da je odustao od daljnjeg natječajnog postupka

 Povjerenstvo za vrednovanje kandidata za zapošljavanje

[više]

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa VODITELJ/ICA RAČUNOVODSTVA

Autor: Nensi Fonović Rade, 1. 4. 2022. 16:08

OŠ Ivana Batelića- Raša

   Ivan Batelić 1

52223 Raša 

E-mail: ured@os-ibatelica-rasa.skole.hr

Tel: 052/874122

KLASA: 112-02/22-01/01

URBROJ: 2144-17-01-22-1

Raša, 01.04.2022.

                                                

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,5/12.,16/12.,86/12., 126/12., 94/13.,152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20.), članka 13.Pravilnika o radu, te članka 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Ivana Batelića-Raša, OŠ Ivana Batelića-Raša objavljuje

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa

 1. VODITELJ/ICA RAČUNOVODSTVA- 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme– 20 sati rada tjedno -1 izvršitelj M/Ž

 

 

Osim općih uvjeta sukladno općim propisima  o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,5/12.,16/12.,86/12., 126/12.,94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20.) i Pravilnikom o radu OŠ Ivana Batelića-Raša:

završen diplomski sveučilišni studij ekonomije odnosno poslijediplomski specijalistički studij ekonomije odnosno preddiplomski sveučilišni studij ekonomije odnosno stručni studij ekonomije -  računovodstveni ili financijski smjer za sve navedene struke odnosno  srednja, viša ili visoka stručna sprema ekonomske struke - računovodstveni ili financijski smjer  stečena prema ranijim propisima.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08., 69/17.)

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti:

 • Životopis,
 • Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma),
 • Dokaz o državljanstvu,
 • Elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnopravnom statusu,
 • Uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz čl. 106. Zakona o  odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 07/17,68/18., 98/19., 64/20.), ne starije od 3 mjeseca

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici. Po izvršenom izboru kandidat će predočiti izvornik na uvid.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su dostavili svu traženu dokumentaciju i pravodobnu prijavu, provest će se vrednovanje prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ivana Batelića-Raša koji je objavljen na internet stranici Škole http://www.os-ibatelica-rasa.skole.hr/skola/akti

Obavijest i upute kandidatima o vremenu i mjestu održavanja vrednovanja biti će objavljeni na mrežnim stranicama Škole: www.os-ibatelica-rasa.skole.hr najmanje tri dana prije provođenja istog.

Kandidat koji ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku.

Rok za prijavu: 8 dana od dana objave natječaja.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom  potrebno je dostaviti poštom na adresu: Osnovna škola Ivana Batelića- Raša, Ivan Batelić br.1, 52223 Raša ili na e-mail: ured@os-ibatelica-rasa.skole.hr

Nepravodobne i nepotpune prijave neće razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem mrežne stranice Škole.

Kandidate koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima izvješćuje se pisanom preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom.

Raša, 01.04.2022.                           

                                                                                                 Ravnateljica

                                                                                              Greis Franković

(Natječaj je otvoren od 01.04.2022.-09.04.2022.)

[više]

Obavijest kandidatima u svezi natječaja za popunu radnog mjesta učitelja/ice tehničke kulture

Autor: Nensi Fonović Rade, 3. 2. 2022. 09:46

OŠ Ivana Batelića- Raša

   Ivan Batelić 1

52223 Raša

Tel:052/874-122

E-mail: ured@os-ibatelica-rasa.skole.hr

KLASA: 112-02/21-01/05

URBROJ: 2144-17-01-22-10

Raša, 31.01.2022.

 

Obavijest kandidatima

Na temelju članka 15. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Ivana Batelića-Raša, u svezi natječaja za zasnivanje radnog odnosa učitelja/ice tehničke kulture na neodređeno i nepuno radno vrijeme (11 sati rada tjedno) objavljenog dana 28.12.2021. godine na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnim stranicama Škole obavještavamo Vas da je nakon provedenog postupka vrednovanja, odlukom ravnateljice i uz prethodnu suglasnost Školskog odbora OŠ Ivana Batelića-Raša za obavljanje poslova učiteljice tehničke kulture izabrana ROSANA PERCAN, dipl.ing.brodogradnje, iz Pule te će se s imenovanom sklopiti ugovor o radu.

                                                                                                               Ravnateljica

                                                                                                             Greis Franković

 

[više]

Poziv na razgovor (intervju) za radno mjesto učitelja/ice tehničke kulture (m/ž)

Autor: Nensi Fonović Rade, 14. 1. 2022. 14:22

OŠ Ivana Batelića- Raša

   Ivan Batelić 1

52223 Raša 

E-mail: ured@os-ibatelica-rasa.skole.hr

KLASA: 112-02/21-01/05

URBROJ: 2144-17-01-22

Raša, 14.01.2022.

Poziv na razgovor (intervju)

 za radno mjesto učitelja/ice tehničke  kulture  (m/ž)

U vezi prijave na natječaj za zasnivanje radnog odnosa učitelja/ice tehničke kulture na neodređeno  nepuno radno vrijeme-11 sati rada tjedno-1 izvršitelj M/Ž u OŠ Ivana Batelića-Raša objavljenog dana 28.12.2021.godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči OŠ Ivana Batelića-Raša ovim putem Vas obavještavamo da je sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Ivana Batelića-Raša utvrđen popis kandidata koji su dostavili potpunu i pravodobnu prijavu i koji ispunjavaju uvjete natječaja,  te da se isti pozivaju na intervju (razgovor) koji će se održati u srijedu 19.01.2022. godine  u prostorijama  OŠ Ivana Batelića-Raša na adresi: Ivan Batelić 1, Raša po slijedećem rasporedu:

 

Red.br.

Inicijali kandidata

Mjesto prebivališta

Godina rođenja

Vrijeme intervju-a

1.

D.T.

Pula

1964.

10:30

2.

K.B.

Rijeka

1991.

10:50

3.

LJ.LJ.

Pula

1981.

11:10

4.

R.P.

Pula

1979.

11:30

 

Ako kandidat ne pristupi intervjuu, smatra se da je odustao od daljnjeg natječajnog postupka

________________________________________________________________________

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata za zapošljavanje

[više]

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa učitelja/ice tehničke kulture

Autor: Nensi Fonović Rade, 28. 12. 2021. 18:40

OŠ Ivana Batelića- Raša

   Ivan Batelić 1

   52223 Raša 

E-mail: ured@os-ibatelica-rasa.skole.hr

Tel: 052/874122

KLASA: 112-02/21-01/05

URBROJ: 2144-17-01-21-1

Raša, 28.12.2021.

                                                 

Temeljem odredbi Zakona o radu (NN 93/14., 127/17., 98/19.), članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,5/12.,16/12.,86/12., 126/12., 94/13.,152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20.), članka 13. Pravilnika o radu, te članka 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Ivana Batelića-Raša, Osnovna škola Ivana Batelića-Raša objavljuje

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa

 1. UČITELJA/ICA TEHNIČKE KULTURE na nepuno neodređeno radno vrijeme – 11 sati rada tjedno – 1 izvršitelj M/Ž

 

 

Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64./20.) i Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19. i 75/20.).

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08., 69/17.)

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • Životopis,
 • Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma),
 • Dokaz o državljanstvu,
 • Elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnopravnom statusu,
 • Uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz čl. 106. Zakona o  odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 07/17,68/18., 98/19., 64/20.), ne starije od 3 mjeseca

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici. Po izvršenom izboru kandidat će predočiti izvornik na uvid.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su dostavili svu traženu dokumentaciju i pravodobnu prijavu, provest će se vrednovanje prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ivana Batelića-Raša koji je objavljen na internet stranici Škole http://www.os-ibatelica-rasa.skole.hr/skola/akti

Obavijest i upute kandidatima o vremenu i mjestu održavanja vrednovanja biti će objavljeni na mrežnim stranicama Škole: www.os-ibatelica-rasa.skole.hr najmanje tri dana prije provođenja istog.

Kandidat koji ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku.

Rok za prijavu: 8 dana od dana objave natječaja.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom  potrebno je dostaviti poštom na adresu: Osnovna škola Ivana Batelića- Raša, 52223 Raša, Ivan Batelić br.1 ili na e-mail: ured@os-ibatelica-rasa.skole.hr

Nepravodobne i nepotpune prijave neće razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem mrežne stranice Škole. Kandidate koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima izvješćuje se pisanom preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom.

Raša, 28.12.2021.                           

                                                                                                           Ravnateljica

                                                                                                         Greis Franković

(Natječaj je otvoren od 28.12.2021. do 05.01.2022.)

 

[više]

Odluka o nezasnivanju radnoga odnosa

Autor: Nensi Fonović Rade, 23. 12. 2021. 08:45

 

OŠ Ivana Batelića- Raša

    Ivan Batelić  1

 52223 Raša 

 ured@os-ibatelica-rasa.skole.hr

 

KLASA: 112-02/21-01/04

Urbroj: 2144-17-01-21-4

Raša, 20. prosinca  2021.

Na temelju članka 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11,16/12, 86/12, 94/13, 136/14 – RUSRH 152/14, 7/17, 68/18, 98/19., 64/20.), članka    120.    Statuta OŠ Ivana Batelića-Raša i članka  7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ivana Batelića-Raša ravnateljica donosi:

ODLUKU

o nezasnivanju radnog odnosa

I.

U OŠ Ivana Batelića-Raša neće biti zasnovan radni odnos na radnom mjestu učitelja/ice fizike za koje je bio objavljen natječaj od 06.-14.12.2021. na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči OŠ Ivana Batelića-Raša.

Obrazloženje

Natječaj za radno mjesto učitelja/ice fizike  objavljen je  dana 06.12.2021. na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči OŠ Ivana Batelića-Raša i trajao je do 14.12.2021. godine. Iz razloga što nije pristigla niti jedna prijava na predmetni natječaj radni odnos neće biti zasnovan.

                                                                                                              Ravnateljica

Greis Franković

[više]

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa učitelja/ica fizike

Autor: Nensi Fonović Rade, 6. 12. 2021. 16:55

OŠ Ivana Batelića- Raša

   Ivan Batelić 1

   52223 Raša 

E-mail: ured@os-ibatelica-rasa.skole.hr

Tel: 052/874122

KLASA: 112-02/21-01/04

URBROJ: 2144-17-01-21-1

Raša, 06.12.2021.

                                                 

Temeljem odredbi Zakona o radu (NN 93/14., 127/17., 98/19.), članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,5/12.,16/12.,86/12., 126/12., 94/13.,152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20.) i članka 13. Pravilnika o radu, te članka 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Ivana Batelića-Raša, Osnovna škola Ivana Batelića-Raša objavljuje

 

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa

 

 1. UČITELJA/ICA FIZIKE na nepuno neodređeno radno vrijeme – 8 sati rada tjedno – 1 izvršitelj M/Ž

Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64./20.) i Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19. i 75/20.).

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08., 69/17.)

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • Životopis,
 • Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma),
 • Dokaz o državljanstvu,
 • Elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnopravnom statusu,
 • Uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz čl. 106. Zakona o  odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 07/17,68/18., 98/19., 64/20.), ne starije od 3 mjeseca

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici. Po izvršenom izboru kandidat će predočiti izvornik na uvid.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su dostavili svu traženu dokumentaciju i pravodobnu prijavu, provest će se vrednovanje prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ivana Batelića-Raša koji je objavljen na internet stranici Škole http://www.os-ibatelica-rasa.skole.hr/skola/akti

Obavijest i upute kandidatima o vremenu i mjestu održavanja vrednovanja biti će objavljeni na mrežnim stranicama Škole: www.os-ibatelica-rasa.skole.hr najmanje tri dana prije provođenja istog.

Kandidat koji ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku.

Rok za prijavu: 8 dana od dana objave natječaja.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom  potrebno je dostaviti poštom na adresu: Osnovna škola Ivana Batelića- Raša, 52223 Raša, Ivan Batelić br.1 ili na e-mail: ured@os-ibatelica-rasa.skole.hr

Nepravodobne i nepotpune prijave neće razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem mrežne stranice Škole. Kandidate koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima izvješćuje se pisanom preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom.

Raša, 06.12.2021.                           

                                                                                               Ravnateljica

                                                                                            Greis Franković

(Natječaj je otvoren od 06.12.2021. do 14.12.2021.)

 

[više]

Obavijest kandidatima u svezi Javnog natječaja za obavljanje poslova učiteljice likovne kulture

Autor: Nensi Fonović Rade, 12. 11. 2021. 20:58

OŠ Ivana Batelića- Raša

   Ivan Batelić 1

52223 Raša

Tel:052/874-122

E-mail: ured@os-ibatelica-rasa.skole.hr

KLASA: 112-03/21-01/13

URBROJ: 2144-17-01-21

Raša, 12.11.2021.

 

Obavijest kandidatima

Na temelju članka 15. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Ivana Batelića-Raša, u svezi natječaja za zasnivanje radnog odnosa učitelja/ice likovne kulture na određeno i nepuno radno vrijeme (22 sata rada tjedno) objavljenog dana 18.10.2021. godine na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnim stranicama Škole obavještavamo Vas da je nakon provedenog postupka vrednovanja, odlukom ravnateljice i uz prethodnu suglasnost Školskog odbora OŠ Ivana Batelića-Raša za obavljanje poslova učiteljice likovne kulture izabrana NASTASJA DŽEKIĆ, prof. likovne kulture, iz Labina te će se s imenovanom sklopiti ugovor o radu.

 

Ravnateljica

 Greis Franković

 

[više]

Poziv na razgovor (intervju) za radno mjesto učitelja/ice likovne kulture (m/ž)

Autor: Nensi Fonović Rade, 29. 10. 2021. 14:00

OŠ Ivana Batelića- Raša

   Ivan Batelić 1

52223 Raša 

E-mail: ured@os-ibatelica-rasa.skole.hr

KLASA: 112-03/21-01/13

URBROJ: 2144-17-01-21

Raša, 29.10.2021.

 

Poziv na razgovor (intervju)

 za radno mjesto učitelja/ice likovne kulture  (m/ž)

U vezi prijave na natječaj za zasnivanje radnog odnosa učitelja/ice likovne kulture na nepuno i određeno radno vrijeme-22 sata rada tjedno-1 izvršitelj M/Ž u OŠ Ivana Batelića-Raša objavljenog dana 18.10.2021.godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči OŠ Ivana Batelića-Raša ovim putem Vas obavještavamo da je sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Ivana Batelića-Raša utvrđen popis kandidata koji su dostavili potpunu i pravodobnu prijavu i koji ispunjavaju uvjete natječaja,  te da se isti pozivaju na intervju (razgovor) koji će se održati u srijedu 03.11.2021. godine  u prostorijama  OŠ Ivana Batelića-Raša na adresi: Ivan Batelić 1, Raša po slijedećem rasporedu:

 

Red.br.

Inicijali kandidata

Mjesto prebivališta

Godina rođenja

Vrijeme intervju-a

1.

S.D.

Labin

1987.

 8:00 h

2.

N.DŽ.

Labin

1982.

 8:30 h

 

Ako kandidat ne pristupi intervjuu, smatra se da je odustao od daljnjeg natječajnog postupka

________________________________________________________________

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata za zapošljavanje

[više]

Natječaj za popunu radnog mjesta - učitelj/ica likovne kulture Vijest ima dokument u privitku

Autor: Nensi Fonović Rade, 18. 10. 2021. 13:51

KLASA: 112-03/21-01/13

URBROJ: 2144-17-01-21-1

Raša, 18.10.2021.

                                                 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,5/12.,16/12.,86/12., 126/12., 94/13.,152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20.) i članka 13. Pravilnika o radu, te članka 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Ivana Batelića-Raša, Osnovna škola Ivana Batelića-Raša raspisuje

 

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa

 

 1. UČITELJA/ICA LIKOVNE KULTURE nepuno određeno radno vrijeme (zamjena zbog bolovanja) – 22 sata rada tjedno – 1 izvršitelj M/Ž

 

Potpuni Natječaj VIDI u VIŠE.

[više]

Poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju - OBAVIJEST KANDIDATIMA

Autor: Nensi Fonović Rade, 8. 9. 2021. 11:16

Poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju

 

OBAVIJEST    KANDIDATIMA

 

            Temeljem Poziva za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju na određeno nepuno radno vrijeme za školsku godinu 2021./2022., objavljenog 26. kolovoza 2021. godine na stranicama  HZZZ-a,  na Internet stranici i oglasnoj ploči OŠ Ivana Batelića-Raša izabran je samo 1 pomoćnik u nastavi budući je u međuvremenu dok je natječaj, odnosno Javni poziv bio otvoren škola dobila obavijest kako učenik 3. razreda prelazi u drugu školu tako da je ostala potreba zapošljavanja samo jednog pomoćnika u nastavi, i to za učenicu 6. razreda.

Za pomoćnicu u nastavi izabrana je kandidatkinja Nastasja Džekić (VSS), iz Labina te će se s imenovanom sklopiti ugovor o radu.

 

                                                                                               Ravnateljica škole:

                                                                                                 Greis Franković

 

 

[više]

Javni poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju

Autor: Nensi Fonović Rade, 26. 8. 2021. 09:31

OŠ Ivana Batelića- Raša

   Ivan Batelić 1

52223 Raša 

E-mail: ured@os-ibatelica-rasa.skole.hr

KLASA: 112-03/21-03-2/01

URBROJ: 2144-17-01-21-5

Raša, 25.08.2021.

 

U sklopu projekta „MOZAIK 4“ koji se provodi u okviru instrumenta ''Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza IV'' temeljem poziva UP.03.2.1.06 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.,

Osnovna škola Ivana Batelića-Raša kao partner u projektu raspisuje

JAVNI POZIV

 

za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju

 

Radno mjesto: POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI

Broj traženih osoba:2

 • Mjesto rada:

R.br.

Naziv škole i sjedište

Razred 2021./2022.

PUN/SKP

Sati tjedno

1.

Osnovna škola Ivana Batelića- Raša, Ivan Batelić 1, 52223 Raša

3

PUN

23

2.

Osnovna škola Ivana Batelića- Raša, Ivan Batelić 1, 52223 Raša

6

PUN

26

 

 • VRSTA UGOVORA: Ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2021./2022.
 • UVJETI:
  • završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje
  • završeno osposobljavanje i stečena djelomična kvalifikacija
  • PUN ne smije biti roditelj/skrbnik niti drugi član uže obitelji učenika kojem/kojima se pruža potpora
  • PUN ne smije biti osoba protiv koje se vodi kazneni postupak ili je pravomoćno suđena za neko od kaznenih djela

OPIS POSLOVA:

Poslovi PUN realiziraju se tijekom boravka učenika ili skupine učenika u školi i izvan učioničkim aktivnostima koje su sastavni dio kurikuluma i godišnjeg plana i programa škole. Poslovi pomoćnika u nastavi su: potpora u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, potpora u kretanju, potpora pri uzimanju hrane i pića, potpora u obavljanju higijenskih potreba, potpora u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s radnicima škole te vršnjacima učenika u razredu te poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika.

S kandidatom/kandidatkinjom izabranom za PUN za učenike s teškoćama u razvoju sklopit će se pisani Ugovor o radu u trajanju od rujna 2021. godine do lipnja 2022. godine kojim će se definirati međusobna prava i obveze.

U prijavi na poziv kandidat/kandidatkinja treba navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, mail adresu, broj telefona i mobitela) te sve tražene priloge.

Uz prijavu kandidat/kandidatkinja dužni su priložiti sljedeće dokumente u izvorniku ili preslici:

 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice),
 • životopis,
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci,
 • potvrdu ili certifikat o završenom programu edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati (preslika)
 • dokaz o radnom stažu (elektronički zapis radne knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) ne starije od 30 dana.
 • dokazi o pravu prednosti pri zapošljavanju, ukoliko ostvaruju takva prava

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužne su uz prijavu na javni poziv priložiti dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, potvrdu o priznanju statusa iz kojeg je vidljivo navedeno pravo prednosti i dokaz da su nezaposlene.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), te članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), dužan/a se u prijavi na javni poziv pozvati na to pravo, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21) uz prijavu na javni poziv dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju navedene na mrežnoj stranici Ministarstva Hrvatskih branitelja Republike Hrvatske

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ 84/21) uz prijavu na javni poziv dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju navedene na mrežnoj stranici Ministarstva Hrvatskih branitelja Republike Hrvatskehttps://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, sukladno čl. 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03,148/13 i 98/19), uz prijavu na oglas dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14 i 39/18), uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

 

Natjecati se mogu i kandidati/kandidatkinje koji nemaju završen program edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati uz uvjet da isti završe prije početka rada. Svi izabrani kandidati obvezni su savladati program edukacije pomoćnika prije početka rada. Kandidati koji su već završili taj program trebaju dostaviti potvrdu kojom to dokazuju, te nisu obavezni pohađati edukaciju. Edukaciju će organizirati Istarska županija u okviru provedbe projekta „MOZAIK 4“.

Odabir kandidata će se provesti sukladno Uputama za prijavitelje Poziva broj UP.03.2.1.06.

Preslike traženih isprava ne moraju biti ovjerene, a polaznici su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid izvornik isprava.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Osobe koje se prijave na Poziv podnošenjem prijave daju svoju suglasnost    Naziv Škole da u njoj navedene osobne podatke prikuplja i obrađuje u svrhu zapošljavanja, te da ih može koristiti i u svrhu kontaktiranja i objave na svojim internetskim stranicama i/ili oglasnoj ploči. Informacije o svojim pravima i načinu postupanja s osobnim podacima osobe mogu vidjeti na linku škole:http://os-ibatelica-rasa.skole.hr/gdpr_za_tita_osobnih_podataka

Rok za podnošenje pisanih prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Javnog poziva počinje teći od 26. 08. 2021. te moraju biti zaprimljene najkasnije do 03.09.2021. do  10,00 sati na adresi Škole u koju se kandidat prijavljuje s naznakom „Javni poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju“

Zainteresirani za zaposlenje u više škola dostavljaju sve dokumente u sve škole, a u prijavi trebaju navesti škole po redoslijedu interesa.

Prijavu s prilozima je potrebno dostaviti  poštom na adresu: OŠ Ivana Batelića-Raša, Ivan Batelić 1, 52223 Raša ili elektroničkom poštom na e-mail: ured@os-ibatelica-rasa.skole.hr

Radni odnos sa školom će se zasnivati nakon provedenog selekcijskog postupka.

                                                                                                         Ravnateljica

                                                                                                       Greis Franković

 

[više]

Javni poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju

Autor: Nensi Fonović Rade, 18. 8. 2021. 10:23

OŠ Ivana Batelića- Raša

   Ivan Batelić 1

52223 Raša 

E-mail: ured@os-ibatelica-rasa.skole.hr

KLASA: 112-03/21-03-2/01

URBROJ: 2144-17-01-21-2

Raša, 18.08.2021.

 

U sklopu projekta „MOZAIK 4“ koji se provodi u okviru instrumenta ''Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza IV'' temeljem poziva UP.03.2.1.06 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.,

 

Osnovna škola Ivana Batelića-Raša kao partner u projektu raspisuje

 

JAVNI POZIV

 

za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju

 

Radno mjesto: POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI

Broj traženih osoba: 2

 

 • Mjesto rada:

 

R.br.

Naziv škole i sjedište

Razred 2021./2022.

PUN/SKP

Sati tjedno

1.

Osnovna škola Ivana Batelića- Raša, Ivan Batelić 1, 52223 Raša

3

PUN

23

2.

Osnovna škola Ivana Batelića- Raša, Ivan Batelić 1, 52223 Raša

6

PUN

26

 

 • VRSTA UGOVORA: Ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2021./2022.

 

 • UVJETI:
  • završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje
  • završeno osposobljavanje i stečena djelomična kvalifikacija
  • PUN ne smije biti roditelj/skrbnik niti drugi član uže obitelji učenika kojem/kojima se pruža potpora
  • PUN ne smije biti osoba protiv koje se vodi kazneni postupak ili je pravomoćno suđena za neko od kaznenih djela

 

OPIS POSLOVA:

Poslovi PUN realiziraju se tijekom boravka učenika ili skupine učenika u školi i izvan učioničkim aktivnostima koje su sastavni dio kurikuluma i godišnjeg plana i programa škole. Poslovi pomoćnika u nastavi su: potpora u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, potpora u kretanju, potpora pri uzimanju hrane i pića, potpora u obavljanju higijenskih potreba, potpora u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s radnicima škole te vršnjacima učenika u razredu te poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika.

S kandidatom/kandidatkinjom izabranom za PUN za učenike s teškoćama u razvoju sklopit će se pisani Ugovor o radu u trajanju od rujna 2021. godine do lipnja 2022. godine kojim će se definirati međusobna prava i obveze.

U prijavi na poziv kandidat/kandidatkinja treba navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, mail adresu, broj telefona i mobitela) te sve tražene priloge.

Uz prijavu kandidat/kandidatkinja dužni su priložiti sljedeće dokumente u izvorniku ili preslici:

 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice),
 • životopis,
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci,
 • potvrdu ili certifikat o završenom programu edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati (preslika)
 • dokaz o radnom stažu (elektronički zapis radne knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) ne starije od 30 dana.
 • dokazi o pravu prednosti pri zapošljavanju, ukoliko ostvaruju takva prava

 

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužne su uz prijavu na javni poziv priložiti dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, potvrdu o priznanju statusa iz kojeg je vidljivo navedeno pravo prednosti i dokaz da su nezaposlene.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), te članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), dužan/a se u prijavi na javni poziv pozvati na to pravo, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21) uz prijavu na javni poziv dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju navedene na mrežnoj stranici Ministarstva Hrvatskih branitelja Republike Hrvatske

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, sukladno čl. 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03,148/13 i 98/19), uz prijavu na oglas dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14 i 39/18), uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Natjecati se mogu i kandidati/kandidatkinje koji nemaju završen program edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati uz uvjet da isti završe prije početka rada. Svi izabrani kandidati obvezni su savladati program edukacije pomoćnika prije početka rada. Kandidati koji su već završili taj program trebaju dostaviti potvrdu kojom to dokazuju, te nisu obavezni pohađati edukaciju. Edukaciju će organizirati Istarska županija u okviru provedbe projekta „MOZAIK 4“.

Odabir kandidata će se provesti sukladno Uputama za prijavitelje Poziva broj UP.03.2.1.06.

Preslike traženih isprava ne moraju biti ovjerene, a polaznici su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid izvornik isprava.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Osobe koje se prijave na Poziv podnošenjem prijave daju svoju suglasnost   Osnovnoj školi Ivana Batelića-Raša da u njoj navedene osobne podatke prikuplja i obrađuje u svrhu zapošljavanja, te da ih može koristiti i u svrhu kontaktiranja i objave na svojim internetskim stranicama i/ili oglasnoj ploči. Informacije o svojim pravima i načinu postupanja s osobnim podacima osobe mogu vidjeti na linku škole : http://os-ibatelica-rasa.skole.hr/gdpr_za_tita_osobnih_podataka

Rok za podnošenje pisanih prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Javnog poziva počinje teći od 19. 08. 2021. te moraju biti zaprimljene najkasnije do 27.08.2021. do  10,00 sati na adresi Škole u koju se kandidat prijavljuje s naznakom „Javni poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju“

Zainteresirani za zaposlenje u više škola dostavljaju sve dokumente u sve škole, a u prijavi trebaju navesti škole po redoslijedu interesa.

Prijavu s prilozima je potrebno dostaviti  poštom na adresu: OŠ Ivana Batelića-Raša, Ivan Batelić 1, 52223 Raša ili elektroničkom poštom na e-mail: ured@os-ibatelica-rasa.skole.hr

Radni odnos sa školom će se zasnivati nakon provedenog selekcijskog postupka.

                                                                                        Ravnateljica

                                                                                       Greis Franković

[više]

Obavijest kandidatima u svezi Javnog natječaja za zapošljavanje pripravnika kroz mjeru HZZ-a „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“ za radno mjesto učitelja/ice razredne nastave

Autor: Nensi Fonović Rade, 20. 5. 2021. 12:01

OŠ Ivana Batelića- Raša

   Ivan Batelić 1

52223 Raša

Tel:052/874-122

E-mail: ured@os-ibatelica-rasa.skole.hr

KLASA: 133-01/21-01/02

URBROJ: 2144-17-01-21

Raša, 19.05.2021.

 

Obavijest kandidatima

Na temelju članka 15. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Ivana Batelića-Raša, u svezi Javnog  natječaja za  zapošljavanje pripravnika kroz mjeru HZZ-a „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“ za radno mjesto učitelja/ice razredne nastave na određeno i puno radno vrijeme  objavljenog dana 26.04.2021. godine na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnim stranicama Škole obavještavamo Vas da je nakon provedenog postupka vrednovanja, odlukom ravnateljice i uz prethodnu suglasnost Školskog odbora OŠ Ivana Batelića-Raša za pripravnika na radnom mjestu učitelja/ice razredne nastave izabrana KRISTINA PRODAN, iz Rapca, magistra primarnog obrazovanja  te će se s imenovanom sklopiti ugovor o radu.

                                                                                                       Ravnateljica

                                                                                                    Greis Franković

 

[više]

Poziv na razgovor (intervju) za zapošljavanje pripravnika kroz mjeru HZZ-a „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“

Autor: Nensi Fonović Rade, 7. 5. 2021. 13:56

OŠ Ivana Batelića- Raša

   Ivan Batelić 1

   52223 Raša 

E-mail: ured@os-ibatelica-rasa.skole.hr

KLASA: 133-01/21-01/02

URBROJ: 2144-17-01-21-8

Raša, 07.05.2021.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) temeljem članka 11. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ivana Batelića-Raša objavljuje

Poziv na razgovor (intervju)

za  zapošljavanje pripravnika kroz mjeru HZZ-a

„Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“

za slijedeće radno mjesto:

Učitelj/ica razredne nastave na  određeno puno  radno vrijeme – 1 izvršitelj M/Ž

 

R. broj

Inicijali kandidata

Mjesto prebivališta

Godina rođenja

Vrijeme intervjua

1.

K.P.

Rabac

1996.

10:00

Intervju (razgovor) s kandidatima/kandidatkinjama prijavljenim na natječaj  za  zapošljavanje pripravnika kroz mjeru HZZ-a, „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“ za slijedeće radno mjesto: Učitelj/ica razredne nastave na  određeno puno  radno vrijeme – 1 izvršitelj M/Ž objavljenog dana 26.04.2021.godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči OŠ Ivana Batelića-Raša održati će se u ponedjeljak 10.05.2021. godine  u prostorijama OŠ Ivana Batelića-Raša na adresi: Ivan Batelić 1, Raša po slijedećem rasporedu:

Povjerenstvo u razgovoru s kandidatima vrednuje kompetencije značajne za područje rada ( komunikacijske i socijalne vještine, motivaciju i interese kandidata za rad u Školi, očekivanja kandidata i sl.)

Ako kandidat ne pristupi intervjuu, smatra se da je odustao od daljnjeg natječajnog postupka

 

 Povjerenstvo za vrednovanje kandidata za zapošljavanje

[više]

JAVNI N A T J E Č A J za zapošljavanje pripravnika kroz mjeru HZZ-a „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“

Autor: Nensi Fonović Rade, 26. 4. 2021. 15:09

OŠ Ivana Batelića- Raša

   Ivan Batelić 1

52223 Raša 

E-mail: ured@os-ibatelica-rasa.skole.hr

Tel: 052/874122

KLASA: 133-01/21-01/02

URBROJ: 2144-17-01-21-4

Raša, 26.04.2021.

                                                

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,5/12.,16/12.,86/12., 126/12., 94/13.,152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20.) i članka 13. Pravilnika o radu, te članka 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Ivana Batelića-Raša, Osnovna škola Ivana Batelića-Raša raspisuje

 

JAVNI  N A T J E Č A J

za  zapošljavanje pripravnika kroz mjeru HZZ-a

„Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“

za slijedeće radno mjesto:

 

 

 1. UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE na  određeno puno  radno vrijeme – 1 izvršitelj M/Ž

 

 

Uvjeti:

 • Da je osoba prijavljena u evidenciju nezaposlenih s najviše 6 mjeseci osiguranja u obrazovnoj razini u kojoj se prvi puta zapošljava,
 • Ispunjeni uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,5/12.,16/12.,86/12., 126/12.,94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20.) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/2019.,75/20.)

 

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • Životopis,
 • Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma),
 • Dokaz o državljanstvu,
 • Elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnopravnom statusu,
 • Uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz čl. 106. Zakona o  odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 07/17,68/18., 98/19., 64/20.), ne starije od 3 mjeseca
 • Potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje iz koje je vidljivo da se osoba vodi u evidenciji nezaposlenih osoba

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici. Po izvršenom izboru kandidat će predočiti izvornik na uvid.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće razmatrati.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08., 69/17.)

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona obvezan je uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu sukladno čl. 102. st. 1.-3. te čl. 103. st.1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17,., 98/19.).

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva:   

           https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti sukladno odredbi čl.9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13., 152/14., 39/18., 32/20.) dužni su uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta dostaviti i dokaz o invaliditetu sukladno stavku 3. navedenog Zakona.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti sukladno odredbi članka 48.f.Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13., 98/19.) dužni su uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavaju traženih uvjeta, dostaviti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su dostavili svu traženu dokumentaciju i pravodobnu prijavu, provest će se vrednovanje prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ivana Batelića-Raša koji je objavljen na internet stranici Škole http://www.os-ibatelica-rasa.skole.hr/skola/akti

Obavijest i upute kandidatima o vremenu i mjestu održavanja vrednovanja biti će objavljeni na mrežnim stranicama Škole: www.os-ibatelica-rasa.skole.hr najmanje tri dana prije provođenja istog.

Kandidat koji ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku.

Rok za prijavu: 8 dana od dana objave natječaja.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom  potrebno je dostaviti poštom na adresu: Osnovna škola Ivana Batelića- Raša, 52223 Raša, Ivan Batelić br.1 ili na e-mail: ured@os-ibatelica-rasa.skole.hr

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem mrežne stranice Škole.

Raša, 26.04.2021.                           

                                                                                                   Ravnateljica

                                                                                                Greis Franković

(Natječaj je otvoren od 26.04.2021. do 04.05.2021.)

 

[više]

Obavijest kandidatima u svezi natječaja za popunu radnog mjesta Voditelja/ice računovodstva

Autor: Nensi Fonović Rade, 25. 3. 2021. 11:21

OŠ Ivana Batelića- Raša

   Ivan Batelić 1

52223 Raša

Tel:052/874-122

E-mail: ured@os-ibatelica-rasa.skole.hr

 

KLASA: 112-02/21-01/01

URBROJ: 2144-17-01-21-31

Raša, 24.03.2021.

 

Obavijest kandidatima

Na temelju članka 15. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Ivana Batelića-Raša, u svezi natječaja za popunu radnog mjesta Voditelja/ice računovodstva na neodređeno i nepuno radno vrijeme (20 sati rada tjedno) objavljenog dana 19.02.2021. godine na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnim stranicama Škole obavještavamo Vas da je nakon provedenog postupka vrednovanja, odlukom ravnateljice i uz prethodnu suglasnost Školskog odbora OŠ Ivana Batelića-Raša za obavljanje poslova Voditeljice računovodstva izabrana ADRIANA JAKUS BRAJKOVIĆ, ekonomska tehničarka te će se s imenovanom sklopiti ugovor o radu.

 

Ravnateljica

 Greis Franković

Zamjenica ravnateljice

Mirjana Blažević

[više]

Poziv na razgovor (intervju) za radno mjesto voditelj/ica računovodstva

Autor: Nensi Fonović Rade, 5. 3. 2021. 16:08

OŠ Ivana Batelića- Raša

   Ivan Batelić 1

52223 Raša 

E-mail: ured@os-ibatelica-rasa.skole.hr

KLASA: 112-02/21-01/01

URBROJ: 2144-17-01-21-27

Raša, 05.03.2021.

 

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) temeljem članka 11. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ivana Batelića-Raša objavljuje

Poziv na razgovor (intervju)

 za radno mjesto voditelj/ica računovodstva

Intervju (razgovor) s kandidatima/kandidatkinjama prijavljenim na natječaj za popunjavanje radnog mjesta voditelj/ica računovodstva na nepuno i neodređeno radno vrijeme-20 sati rada tjedno-1 izvršitelj M/Ž u OŠ Ivana Batelića-Raša objavljenog dana 19.02.2021.godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči OŠ Ivana Batelića-Raša održati će se u petak 12.03.2021. godine  u prostorijama, odnosno sportskoj dvorani OŠ Ivana Batelića-Raša na adresi: Ivan Batelić 1, Raša po slijedećem rasporedu:

R. broj

Inicijali kandidata

Mjesto prebivališta

Godina rođenja

Vrijeme intervjua

1.

M.B.

Pazin

1988.

9:30

2.

S.B.

Labin

1991.

9:45

3.

B.B.

Labin

1981.

10:00

4.

R.Š.

Labin

1973.

10:15

5.

L.C.Č.

Labin

1972.

10:30

6.

A.Š.

Pazin

1997.

10:45

7.

L.K.

Labin

1983.

11:00

8.

B.R.

Labin

1986.

11:15

9.

B.S.

Labin

1976.

11:30

10.

L.U.

Raša

1963.

11:45

11.

A.A.

Plomin

1992.

12:00

12.

S.K.D

Labin

1992.

12:15

13.

I.V.R.

Gologorički dol

1983.

12:30

14.

K.B.

Raša

1995.

12:45

15.

D.L.

Šumber

1990.

13:00

16.

D.B.R.

Plomin

1980.

13:15

17.

I.U.P.

Pula

1985.

13:30

18.

S.M.

Sv. Nedelja

1972.

13:45

19.

M.J.

Žminj

1987.

14:00

20.

A.J.B.

Pazin

1974.

14:15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povjerenstvo u razgovoru s kandidatima vrednuje kompetencije značajne za područje rada (temeljem dosadašnjeg radnog iskustva i/ili osposobljavanja, komunikacijske i socijalne vještine, motivaciju i interese kandidata za rad u Školi, očekivanja kandidata i sl.)

Nakon provedenog postupka vrednovanja kandidata na temelju dostavljene natječajne dokumentacije i objavljenog intervjua, Povjerenstvo izrađuje rang listu koju zajedno sa zapisnikom o provedenom postupku vrednovanja dostavlja ravnatelju škole.

Ako kandidat ne pristupi intervjuu, smatra se da je odustao od daljnjeg natječajnog postupka

Napomena: Molimo kandidate da sa sobom ponesu zaštitnu masku, na ulasku dezinficiraju ruke  i drže razmak od 2 metra međusobno. Intervju će se provoditi u sportskoj dvorani OŠ Ivana Batelića-Raša koja ima zaseban ulaz (tako da se neće prolaziti kroz školu).

 Povjerenstvo za vrednovanje kandidata za zapošljavanje

[više]

N A T J E Č A J za popunu radnog mjesta

Autor: Nensi Fonović Rade, 19. 2. 2021. 16:29

OŠ Ivana Batelića- Raša

   Ivan Batelić 1

   52223 Raša 

E-mail: ured@os-ibatelica-rasa.skole.hr

Tel: 052/874122

KLASA: 112-02/21-01/01

URBROJ: 2144-17-01-21-3

Raša, 19.02.2021.

                                                

Temeljem odredbi Zakona o radu (NN 93/14., 127/17., 98/19.), članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,5/12.,16/12.,86/12., 126/12., 94/13.,152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20.), članka 13.Pravilnika o radu, te članka 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Ivana Batelića-Raša, ravnateljica OŠ Ivana Batelića-Raša objavljuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

 

 1. VODITELJ/ICA RAČUNOVODSTVA- 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme– 20 sati rada tjedno

 

Osim općih uvjeta sukladno općim propisima  o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,5/12.,16/12.,86/12., 126/12.,94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20.) i Pravilnikom o radu OŠ Ivana Batelića-Raša:

 

završen diplomski sveučilišni studij ekonomije odnosno poslijediplomski specijalistički studij ekonomije odnosno preddiplomski sveučilišni studij ekonomije odnosno stručni studij ekonomije -  računovodstveni ili financijski smjer za sve navedene struke odnosno  srednja, viša ili visoka stručna sprema ekonomske struke - računovodstveni ili financijski smjer  stečena prema ranijim propisima.

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti:

 • Životopis,
 • Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma),
 • Dokaz o državljanstvu,
 • Elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnopravnom statusu,
 • Uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz čl. 106. Zakona o  odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 07/17,68/18., 98/19., 64/20.), ne starije od 3 mjeseca

 

 

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici. Po izvršenom izboru kandidat će predočiti izvornik na uvid.

 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće razmatrati.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08., 69/17.)

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona obvezan je uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu sukladno čl. 102. st. 1.-3. te čl. 103. st.1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17,., 98/19.).

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva:   

           https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti sukladno odredbi čl.9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13., 152/14., 39/18., 32/20.) dužni su uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta dostaviti i dokaz o invaliditetu sukladno stavku 3. navedenog Zakona.

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti sukladno odredbi članka 48.f.Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13., 98/19.) dužni su uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavaju traženih uvjeta, dostaviti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

 

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se samo  osoba koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja te koja podnese vlastoručno potpisanu, pravodobnu i potpunu prijavu.

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su dostavili svu traženu dokumentaciju i pravodobnu prijavu, provest će se vrednovanje prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ivana Batelića-Raša koji je objavljen na internet stranici Škole http://www.os-ibatelica-rasa.skole.hr/skola/akti

Obavijest i upute kandidatima o vremenu i mjestu održavanja vrednovanja biti će objavljeni na mrežnim stranicama Škole: www.os-ibatelica-rasa.skole.hr najmanje tri dana prije provođenja istog.

Kandidat koji ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku.

 

Rok za prijavu: 8 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči i mrežnim stranicama OŠ Ivana Batelića-Raša.

 

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom  potrebno je dostaviti poštom na adresu: Osnovna škola Ivana Batelića- Raša, Ivan Batelić br.1, 52223 Raša ili na e-mail: ured@os-ibatelica-rasa.skole.hr

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem mrežne stranice Škole.

 

Raša, 19.02.2021.                           

                                                                                         Ravnateljica

                                                                                      Greis Franković

                                                                                  Zamjenica ravnateljice

                                                                                       Mirjana Blažević

 

 

(Natječaj je otvoren od 19.02.2021.-27.02.2021.)

[više]

Obavijest kandidatima o rezultatima natječaja za popunu radnog mjesta učitelja/ice likovne kulture

Autor: Nensi Fonović Rade, 8. 1. 2021. 11:53

OŠ Ivana Batelića- Raša

   Ivan Batelić 1

52223 Raša

Tel:052/874-122

E-mail: ured@os-ibatelica-rasa.skole.hr

KLASA: 112-01/20-01/06

URBROJ: 2144-17-01-21-16

Raša, 08.01.2021.

 

Obavijest kandidatima

Na temelju članka 15. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Ivana Batelića-Raša, u svezi natječaja za popunu radnog mjesta učitelja/ice likovne kulture na određeno i nepuno radno vrijeme objavljenog dana 01.12.2020. godine na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnim stranicama Škole obavještavamo Vas da je nakon provedenog postupka vrednovanja, odlukom ravnateljice i uz prethodnu suglasnost Školskog odbora OŠ Ivana Batelića-Raša za obavljanje poslova učitelja/ice likovne kulture izabrana SILVIA GOLJA, magistra likovne pedagogije iz Labina te će se s imenovanom sklopiti ugovor o radu.

                                                                                       Ravnateljica

                                                                                     Greis Franković

[više]

Natječaj za popunu radnog mjesta Vijest ima dokument u privitku

Autor: Nensi Fonović Rade, 1. 12. 2020. 12:37

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,5/12.,16/12.,86/12., 126/12., 94/13.,152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20.) i članka 13. Pravilnika o radu, te članka 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Ivana Batelića-Raša, Osnovna škola Ivana Batelića-Raša raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

 1. UČITELJA/ICE LIKOVNE KULTURE nepuno određeno radno vrijeme (zamjena zbog bolovanja) – 22 sata rada tjedno – 1 izvršitelj M/Ž.

U VIŠE vidi cijeli Natječaj.

[više]

Natječaj za popunu radnog mjesta Vijest ima dokument u privitku

Autor: Nensi Fonović Rade, 19. 10. 2020. 11:54

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,5/12.,16/12.,86/12., 126/12., 94/13.,152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20.) i članka 13.Pravilnika o radu, te članka 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Ivana Batelića-Raša, Osnovna škola Ivana Batelića-Raša raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

 

 1. UČITELJ/ICE LIKOVNE KULTURE nepuno određeno radno vrijeme (zamjena zbog bolovanja) – 22 sata rada tjedno – 1 izvršitelj M/Ž.

U VIŠE pogledajte cijeli Natječaj.

[više]

Natječaj za popunu radnog mjesta Vijest ima dokument u privitku

Autor: Nensi Fonović Rade, 13. 10. 2020. 11:31

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,5/12.,16/12.,86/12., 126/12., 94/13.,152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20.) i članka 13.Pravilnika o radu, te članka 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Ivana Batelića-Raša, Osnovna škola Ivana Batelića-Raša raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

 1. UČITELJ/ICE NJEMAČKOG JEZIKA nepuno određeno radno vrijeme (zamjena zbog porodiljnog dopusta) – 25 sati rada tjedno – 1 izvršitelj M/Ž

(Natječaj je otvoren od 13.10.2020. do 21.10.2020.)

U VIŠE pogledati cijeli Natječaj.

[više]

Poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju-obavijest kandidatima

Autor: Nensi Fonović Rade, 20. 8. 2020. 09:51

OŠ Ivana Batelića- Raša

   Ivan Batelić 1

52223 Raša 

Tel.: 052/874-122

E-mail: ured@os-ibatelica-rasa.skole.hr

 

KLASA; 112-03/20-03-2/01

URBROJ: 2144-17-01-20

Raša, 20.08.2020.

 

Predmet: Poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju

OBAVIJEST    KANDIDATIMA

         Temeljem Poziva za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju na određeno nepuno radno vrijeme za školsku godinu 2020./2021., objavljenog 17. srpnja 2020. godine na stranicama  HZZZ-a,  na Internet stranici i oglasnoj ploči OŠ Ivana Batelića-Raša izabrani su: Karla Konović (SSS) iz Raše, Nastasja Džekić (VSS), iz Labina, Denis Alićajić (SSS), iz Labina i Elis Babić (SSS) iz Raše  te će s imenovanima biti sklopljen ugovor o radu.

                                                                                   Ravnateljica škole:

                                                                                      Greis Franković

[više]

POZIV za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju

Autor: Nensi Fonović Rade, 17. 7. 2020. 09:42

OŠ Ivana Batelića- Raša

   Ivan Batelić 1

52223 Raša 

E-mail: ured@os-ibatelica-rasa.skole.hr

 

KLASA: 112-03/20-03-2/01

URBROJ: 2144-17-01-20-1

Raša, 16.07.2020.

 

U sklopu projekta „MOZAIK 3“ koji se provodi u okviru instrumenta „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno- obrazovnim ustanovama, faza III“ temeljem poziva UP.03.2.1.03 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.,

Osnovna škola Ivana Batelića-Raša kao partner u projektu raspisuje

POZIV

za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju

 

Radno mjesto: POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI

Broj traženih osoba: 4

 • Mjesto rada: Raša

R.br.

Naziv škole i sjedište

Razred 2020./2021.

Sati tjedno

1.

Osnovna škola Ivana Batelića- Raša, Ivan Batelić 1, 52223 Raša

2.

23

2.

Osnovna škola Ivana Batelića- Raša, Ivan Batelić 1, 52223 Raša

5.

25

3.

Osnovna škola Ivana Batelića- Raša, Ivan Batelić 1, 52223 Raša

8.

29

4.

Osnovna škola Ivana Batelića- Raša, Ivan Batelić 1, 52223 Raša

8.

30

 • Vrsta ugovora: Ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2020./2021.
 • UVJETI:
 • najmanje završena srednja škola

OPIS POSLOVA:

Osnovna je zadaća pomoćnika u nastavi pružati neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno- obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, potporu u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima. Poslovi pomoćnika u nastavi su: pomoć u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, pomoć u kretanju, pomoć pri uzimanju hrane i pića, pomoć u obavljanju higijenskih potreba, pomoć u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s učiteljima/ nastavnicima te vršnjacima učenika u razredu te poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika.

S kandidatom/kandidatkinjom izabranom za pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju sklopit će se pisani ugovor o radu na određeno vrijeme  od početka do završetka nastavne godine odnosno od rujna 2020. godine do lipnja 2021. godine kojima će se definirati međusobna prava i obveze.

U prijavi na poziv kandidat/kandidatkinja treba navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona i mobitela) te sve tražene priloge.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz prijavu kandidat/kandidatkinja dužni su priložiti sljedeće dokumente u izvorniku ili preslici:

 • životopis,
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu,
 • elektronički zapis  o podacima evidentiranim u HZMO,
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 3 mjeseca,
 • potvrdu ili certifikat o završenom programu edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati

Natjecati se mogu i kandidati/kandidatkinje koji nemaju završen program edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati uz uvjet da isti završe prije početka rada. Svi izabrani kandidati obvezni su savladati program edukacije pomoćnika prije početka rada. Kandidati koji su već završili taj program trebaju dostaviti potvrdu kojom to dokazuju, te nisu obavezni pohađati edukaciju. Edukaciju će organizirati Istarska županija u okviru provedbe projekta „MOZAIK 3“. Odabir kandidata će se provesti sukladno Uputama za prijavitelje poziva broj UP.03.2.1.03.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod zapošljavanja  prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) te članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 – pročišćeni tekst i 152/14) dužan/a se u prijavi na javni poziv pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni poziv  dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a polaznici su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Javnog poziva moraju biti zaprimljene najkasnije do 27.07.2020. do 10.00 sati i dostavljaju se elektroničkom poštom na e-mail: ured@os-ibatelica-rasa.skole.hr ili  poštom na adresu:

Osnovna škola Ivana Batelića-Raša

Ivan Batelić 1

52223 Raša

Za  „Javni poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju“

Zainteresirani za zaposlenje u više škola dostavljaju sve dokumente u sve škole, a u prijavi trebaju navesti škole po redoslijedu interesa.

Kandidati prijavom na natječaj/poziv daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Radni odnos sa školom će se zasnivati nakon provedenog selekcijskog postupka.

Ravnateljica

 Greis Franković

 

 

 

[više]

Poziv na razgovor (intervju) za radno mjesto učitelja/ice njemačkog jezika (m/ž)

Autor: Nensi Fonović Rade, 10. 3. 2020. 07:50

KLASA: 112-01/20-01/02

URBROJ: 2144-17-01-20-5

Raša, 09.03.2020.

 

Poziv na razgovor (intervju)

 za radno mjesto učitelja/ice njemačkog jezika  (m/ž)

 

U vezi prijave na natječaj za popunjavanje radnog mjesta učitelja/ice njemačkog jezika na nepuno i određeno radno vrijeme-29 sati rada tjedno-1 izvršitelj M/Ž u OŠ Ivana Batelića-Raša objavljenog dana 25.02.2020.godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči OŠ Ivana Batelića-Raša ovim putem Vas obavještavamo da je sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Ivana Batelića-Raša utvrđen popis kandidata koji su dostavili potpunu i pravodobnu prijavu  te da se isti pozivaju na intervju (razgovor) koji će se održati u četvrtak 12.03.2020. godine  u prostorijama  OŠ Ivana Batelića-Raša na adresi: Ivan Batelić 1, Raša po slijedećem rasporedu:

 

Red.br.

Inicijali kandidata

Mjesto prebivališta

Godina rođenja

Vrijeme intervju-a

1.

M.A.

Labin

1987.

14:00 h

 

Ako kandidat ne pristupi intervjuu, smatra se da je odustao od daljnjeg natječajnog postupka

 

Predsjednica Povjerenstva za vrednovanje kandidata za zapošljavanje

[više]

Poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju

Autor: Nensi Fonović Rade, 22. 1. 2020. 13:12

OŠ Ivana Batelića- Raša

   Ivan Batelić 1

    52223 Raša 

E-mail: ured@os-ibatelica-rasa.skole.hr

 

KLASA: 602-02/20-17/01

URBROJ: 2144-17-01-20-3

Raša, 22.01.2020.

 

 

U sklopu projekta „MOZAIK 3“ koji se provodi u okviru instrumenta „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno- obrazovnim ustanovama, faza III“ temeljem poziva UP.03.2.1.03 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.,

 

Osnovna škola Ivana Batelića-Raša kao partner u projektu raspisuje

POZIV

za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju

Radno mjesto: POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI

Broj traženih osoba: 1

 • Mjesto rada:

R.br.

Naziv škole i sjedište

Razred 2019./2020.

Sati tjedno

1.

Osnovna škola Ivana Batelića- Raša, Ivan Batelić 1, 52223 Raša

7

32

 • Vrsta ugovora: Ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2019./2020.
 • UVJETI:
 • najmanje završena srednja škola

OPIS POSLOVA:

Osnovna je zadaća pomoćnika u nastavi pružati neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno- obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, potporu u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima. Poslovi pomoćnika u nastavi su: pomoć u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, pomoć u kretanju, pomoć pri uzimanju hrane i pića, pomoć u obavljanju higijenskih potreba, pomoć u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s učiteljima/ nastavnicima te vršnjacima učenika u razredu te poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika.

 

S kandidatom/kandidatkinjom izabranom za pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju sklopit će se pisani ugovor o radu na određeno vrijeme, do završetka nastavne godine odnosno do 25. lipnja 2020. godine kojima će se definirati međusobna prava i obveze.

U prijavi na poziv kandidat/kandidatkinja treba navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona i mobitela) te sve tražene priloge.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz prijavu kandidat/kandidatkinja dužni su priložiti sljedeće dokumente u izvorniku ili preslici:

 • životopis,
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu,
 • elektronički zapis  o podacima evidentiranim u HZMO,
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 3 mjeseca,
 • potvrdu ili certifikat o završenom programu edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati

Natjecati se mogu i kandidati/kandidatkinje koji nemaju završen program edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati uz uvjet da isti završe prije početka rada. Svi izabrani kandidati obvezni su savladati program edukacije pomoćnika prije početka rada. Kandidati koji su već završili taj program trebaju dostaviti potvrdu kojom to dokazuju, te nisu obavezni pohađati edukaciju. Edukaciju će organizirati Istarska županija u okviru provedbe projekta „MOZAIK 3“. Odabir kandidata će se provesti sukladno Uputama za prijavitelje poziva broj UP.03.2.1.03.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod zapošljavanja  prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) te članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 – pročišćeni tekst i 152/14) dužan/a se u prijavi na javni poziv pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni poziv  dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a polaznici su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Javnog poziva moraju biti zaprimljene najkasnije do 30.01.2020. do 10.00 sati i dostavljaju se elektroničkom poštom na e-mail: ured@os-ibatelica-rasa.skole.hr ili  poštom na adresu:

Osnovna škola Ivana Batelića-Raša

Ivan Batelić 1

52223 Raša

Za  „Javni poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju“

Zainteresirani za zaposlenje u više škola dostavljaju sve dokumente u sve škole, a u prijavi trebaju navesti škole po redoslijedu interesa.

Radni odnos sa školom će se zasnivati nakon provedenog selekcijskog postupka.

                                                                                  Ravnateljica

                                                                                Greis Franković

 

 

 

[više]

Poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju

Autor: Nensi Fonović Rade, 10. 1. 2020. 10:37

OŠ Ivana Batelića- Raša

   Ivan Batelić 1

52223 Raša 

E-mail: ured@os-ibatelica-rasa.skole.hr

 

KLASA: 602-02/20-11/01

URBROJ: 2144-17-01-20-2

Raša, 10.01.2020.

 

Na temelju Odluke Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Labin (KLASA: 602-02/19-01/327, URBROJ: 2163/1-05/2-20-05) od 8. siječnja 2020. godine

 

Osnovna škola Ivana Batelića-Raša raspisuje

POZIV

za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju

Radno mjesto: POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI

Broj traženih osoba: 1

 • Mjesto rada:

R.br.

Naziv škole i sjedište

Razred 2019./2020.

Sati tjedno

1.

Osnovna škola Ivana Batelića- Raša, Ivan Batelić 1, 52223 Raša

1.

23

 • Vrsta ugovora: Ugovor o djelu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2019./2020.
 • UVJETI:
 • najmanje završena srednja škola

OPIS POSLOVA:

Osnovna je zadaća pomoćnika u nastavi pružati neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno- obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, potporu u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima. Poslovi pomoćnika u nastavi su: pomoć u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, pomoć u kretanju, pomoć pri uzimanju hrane i pića, pomoć u obavljanju higijenskih potreba, pomoć u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s učiteljima/ nastavnicima te vršnjacima učenika u razredu te poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika.

S kandidatom/kandidatkinjom izabranom za pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju sklopit će se pisani ugovor o djelu na određeno vrijeme do završetka nastavne godine odnosno 25. lipnja 2020. godine kojima će se definirati međusobna prava i obveze.

U prijavi na poziv kandidat/kandidatkinja treba navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona i mobitela) te sve tražene priloge.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz prijavu kandidat/kandidatkinja dužni su priložiti sljedeće dokumente u izvorniku ili preslici:

 • životopis,
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu,
 • elektronički zapis  o podacima evidentiranim u HZMO,
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 3 mjeseca,
 • potvrdu ili certifikat o završenom programu edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati

Natjecati se mogu i kandidati/kandidatkinje koji nemaju završen program edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati uz uvjet da isti završe prije početka rada. Svi izabrani kandidati obvezni su savladati program edukacije pomoćnika prije početka rada. Kandidati koji su već završili taj program trebaju dostaviti potvrdu kojom to dokazuju, te nisu obavezni pohađati edukaciju.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod zapošljavanja  prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) te članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 – pročišćeni tekst i 152/14) dužan/a se u prijavi na javni poziv pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni poziv  dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a polaznici su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Javnog poziva moraju biti zaprimljene najkasnije do 18.01.2020. do 09.00 sati i dostavljaju se elektroničkom poštom na e-mail: ured@os-ibatelica-rasa.skole.hr ili  poštom na adresu:

Osnovna škola Ivana Batelića-Raša

Ivan Batelić 1

52223 Raša

Za  „Poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju“

Radni odnos sa školom će se zasnivati nakon provedenog selekcijskog postupka

 

                                                                                             Ravnateljica                                                                                                            Greis Franković

 

 

 

[više]

Obavijest kandidatima

Autor: Nensi Fonović Rade, 4. 12. 2019. 08:30

KLASA: 112-01/19-01/06

URBROJ: 2144-17-01-19-10

Raša, 29.11.2019.

 

Obavijest kandidatima

Na temelju članka 15. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Ivana Batelića-Raša, u svezi natječaja za popunu radnog mjesta učitelja/ice likovne kulture objavljenog dana 04.11.2019. godine na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnim stranicama Škole obavještavamo Vas da je nakon provedenog postupka vrednovanja, odlukom ravnateljice i uz prethodnu suglasnost Školskog odbora za obavljanje poslova učitelja/ice likovne kulture izabrana SARA DLAKA, diplomirana likovna pedagoginja iz Labina.

 

Ravnateljica

 Greis Franković

[više]

Obavijest kandidatima

Autor: Nensi Fonović Rade, 4. 12. 2019. 08:28

KLASA: 112-01/19-01/05

URBROJ: 2144-17-01-19-27

Raša, 29.11.2019.

 

Obavijest kandidatima

Na temelju članka 15. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Ivana Batelića-Raša, u svezi natječaja za popunu radnog mjesta učitelja/ice tehničke kulture i fizike objavljenog dana 31.10.2019. godine na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnim stranicama Škole obavještavamo Vas da je nakon provedenog postupka vrednovanja, odlukom ravnateljice i uz prethodnu suglasnost Školskog odbora za obavljanje poslova učitelja/ice tehničke kulture i fizike izabrana ROSANA PERCAN,VSS,  diplomirana inženjerka brodogradnje.

 

Ravnateljica

 Greis Franković

[više]

Poziv na razgovor (intervju) za radno mjesto učitelja likovne kulture (m/ž)

Autor: Nensi Fonović Rade, 15. 11. 2019. 13:46

OŠ Ivana Batelića- Raša

   Ivan Batelić 1

52223 Raša 

E-mail: ured@os-ibatelica-rasa.skole.hr

KLASA: 112-01/19-01/06

URBROJ: 2144-17-01-19-7

Raša, 15.11.2019.

 

Poziv na razgovor (intervju)

 za radno mjesto učitelja likovne kulture  (m/ž)

 

U vezi prijave na natječaj za popunjavanje radnog mjesta učitelja likovne kulture na nepuno i određeno radno vrijeme-24 sati rada tjedno-1 izvršitelj M/Ž u OŠ Ivana Batelića-Raša objavljenog dana 04.11.2019.godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči OŠ Ivana Batelića-Raša ovim putem Vas obavještavamo da je sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Ivana Batelića-Raša utvrđen popis kandidata koji su dostavili potpunu i pravodobnu prijavu  te da se isti pozivaju na intervju (razgovor) koji će se održati u četvrtak 21.11.2019. godine  u prostorijama  OŠ Ivana Batelića-Raša na adresi: Ivan Batelić 1, Raša po slijedećem rasporedu:

 

Red.br.

Inicijali kandidata

Mjesto prebivališta

Godina rođenja

Vrijeme intervju-a

1.

A.M.

Pula

1992.

11:00 h

2.

S.D.

Labin

1987.

11:30 h

 

Ako kandidat ne pristupi intervjuu, smatra se da je odustao od daljnjeg natječajnog postupka

 

Predsjednica Povjerenstva za vrednovanje kandidata za zapošljavanje

[više]

Poziv na razgovor (intervju) za radno mjesto učitelja tehničke kulture i fizike (m/ž)

Autor: Nensi Fonović Rade, 15. 11. 2019. 13:42

   OŠ Ivana Batelića- Raša

       Ivan Batelić 1

   52223 Raša 

   E-mail: ured@os-ibatelica-rasa.skole.hr

   KLASA: 112-01/19-01/05

   URBROJ: 2144-17-01-19-24

   Raša, 15.11.2019.

 

Poziv na razgovor (intervju)

 za radno mjesto učitelja tehničke kulture i fizike (m/ž)

 

U vezi prijave na natječaj za popunjavanje radnog mjesta učitelja tehničke kulture i fizike na nepuno i neodređeno radno vrijeme-17 sati rada tjedno-1 izvršitelj M/Ž u OŠ Ivana Batelića-Raša objavljenog dana 31.10.2019.godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči OŠ Ivana Batelića-Raša ovim putem Vas obavještavamo da je sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Ivana Batelića-Raša utvrđen popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete utvrđene natječajem, odnosno koji su dostavili potpunu i pravodobnu prijavu  te da se isti pozivaju na intervju (razgovor) koji će se održati u četvrtak 21.11.2019. godine  u prostorijama  OŠ Ivana Batelića-Raša na adresi: Ivan Batelić 1, Raša po slijedećem rasporedu:

 

Red.br.

Inicijali kandidata

Mjesto prebivališta

Godina rođenja

Vrijeme intervju-a

1.

B.Z.

Rijeka

1958.

12:00 h

2.

R.P.

Pula

1979.

12:30 h

 

Ako kandidat ne pristupi intervjuu, smatra se da je odustao od daljnjeg natječajnog postupka

 

Predsjednica Povjerenstva za vrednovanje kandidata za zapošljavanje

[više]

Natječaj za popunu radnog mjesta Vijest ima dokument u privitku

Autor: Administrator , 4. 11. 2019. 14:31

KLASA: 112-01/19-01/06

URBROJ: 2144-17-01-19-1

Raša, 04.11.2019.

                                                

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,5/12.,16/12.,86/12. 94/13.,136/14. , 152/14., 7/17. i 68/18) i članka 13.Pravilnika o radu, te članka 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Ivana Batelića-Raša, Osnovna škola Ivana Batelića-Raša raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

 1. UČITELJ/ICE LIKOVNE KULTURE nepuno određeno radno vrijeme (zamjena zbog bolovanja) – 24 sati rada tjedno – 1 izvršitelj M/Ž

 

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,5/12.,16/12.,86/12. 94/13.,136/14.,  152/14. I 7/17. i 68/18) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/2019.)

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • Životopis,
 • Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma),
 • Dokaz o državljanstvu,
 • Elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnopravnom statusu,
 • Uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz čl. 106. Zakona o  odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 07/17,68/18), ne starije od 3 mjeseca

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona obvezan je uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu sukladno čl. 102. st. 1.-3. te čl. 103. st.1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17).

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva:   

           https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

 

    Rok za prijavu: 8 dana od dana objave natječaja.

 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće razmatrati.

 

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti Intervjuu

Obavijest i upute kandidatima o vremenu i mjestu održavanja intervjua biti će objavljeni na mrežnim stranicama Škole: www.os-ibatelica-rasa.skole.hr najmanje tri dana prije provođenja istog.

 

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom  potrebno je dostaviti poštom na adresu: Osnovna škola Ivana Batelića- Raša, 52223 Raša, Ivan Batelić br.1 ili na e-mail: ured@os-ibatelica-rasa.skole.hr

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Raša, 04.11.2019.                            

 

Ravnateljica

Greis Franković

 

Cijeli natječaj priložen je uz vijest, vidi u VIŠE.

[više]

Natječaj za popunu radnog mjesta

Autor: Nensi Fonović Rade, 31. 10. 2019. 12:59

OŠ Ivana Batelića- Raša

   Ivan Batelić 1, 52223 Raša 

E-mail: ured@os-ibatelica-rasa.skole.hr

Tel: 052/874122

KLASA: 112-01/19-01/05

URBROJ: 2144-17-01-19

Raša, 31.10.2019.

                                                

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,5/12.,16/12.,86/12. 94/13.,136/14. , 152/14., 7/17. i 68/18) i članka 13.Pravilnika o radu, te članka 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Ivana Batelića-Raša, Osnovna škola Ivana Batelića-Raša raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

 

 1. UČITELJ/ICE TEHNIČKE KULTURE I FIZIKE nepuno i neodređeno radno vrijeme  – 17 sati rada tjedno – 1 izvršitelj M/Ž

 

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,5/12.,16/12.,86/12. 94/13.,136/14.,  152/14. I 7/17. i 68/18) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/2019.)

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • Životopis,
 • Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma),
 • Dokaz o državljanstvu,
 • Elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnopravnom statusu,
 • Uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz čl. 106. Zakona o  odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 07/17,68/18), ne starije od 3 mjeseca

 

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona obvezan je uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu sukladno čl. 102. st. 1.-3. te čl. 103. st.1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17).

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva:   

           https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

    Rok za prijavu: 8 dana od dana objave natječaja.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti Intervjuu.

Obavijest i upute kandidatima o vremenu i mjestu održavanja intervjua biti će objavljeni na mrežnim stranicama Škole: www.os-ibatelica-rasa.skole.hr najmanje tri dana prije provođenja istog.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom  potrebno je dostaviti poštom na adresu: Osnovna škola Ivana Batelića- Raša, 52223 Raša, Ivan Batelić br.1 ili na e-mail: ured@os-ibatelica-rasa.skole.hr

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Raša, 31.10.2019.                           

                                                                                                Ravnateljica

                                                                                              Greis Franković

 

[više]

Obavijest

Autor: Nensi Fonović Rade, 31. 10. 2019. 12:57

OŠ Ivana Batelića- Raša

   Ivan Batelić 1, 52223 Raša

   Tel:052/874-122

E-mail: ured@os-ibatelica-rasa.skole.hr

KLASA: 112-01/19-01/05

URBROJ: 2144-17-01-19

Raša, 29.10.2019.

 

Na temelju inspekcijskog nadzora u svezi natječaja za popunu radnog mjesta učitelja/ice tehničke kulture,  objavljenoga dana 19.09.2019. godine na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnim stranicama Škole obavještavamo Vas da će se ponovno provesti postupak popune navedenog radnog mjesta kao i popune radnog mjesta učitelja/ice fizike budući za popunjavanje radnog mjesta učitelja/ice fizike nije bila pristigla niti jedna prijava. Slijedom navedenog objaviti će se javni natječaj za popunu radnog mjesta učitelja/ice tehničke kulture i fizike na nepuno i neodređeno radno vrijeme-17 sati rada tjedno-1 izvršitelj M/Ž.

                                                                                         Ravnateljica

                                                                                       Greis Franković

[više]

Obavijest kandidatima

Autor: Administrator , 14. 10. 2019. 12:34

 

KLASA: 112-01/19-01/05

URBROJ: 2144-17-01-19-15

Raša, 14.10.2019.

 

Obavijest kandidatima

Na temelju članka 15. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Ivana Batelića-Rašaa, u svezi natječaja za popunu radnih mjesta učitelja/ice informatike, učitelja/ice, tehničke kulture, učitelja/ice fizike objavljenoga dana 19.09.2019. godine na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnim stranicama Škole obavještavamo Vas da je nakon provedenog postupka vrednovanja, odlukom ravnateljice i uz prethodnu suglasnost Školskog odbora za obavljanje poslova učitelja/ice informatike izabrana AIDA MURATAGIĆ, VSS, magistrica primarnog obrazovanja sa pojačanim programom iz informatike. Za učitelja/icu tehničke kulture izabrana je ROSANA PERCAN,VSS,  diplomirana inženjerka brodogradnje.

Za popunjavanje radnog mjesta učitelja/ice fizike nije pristigla niti jedna prijava.

Ravnateljica

Greis Franković

[više]

Poziv na razgovor (intervju)

Autor: Administrator , 30. 9. 2019. 14:34

KLASA: 112-01/19-01/05

URBROJ: 2144-17-01-19

Raša, 30.09.2019.

 

Poziv na razgovor (intervju)

 za radno mjesto učitelja informatike (m/ž)

 

U vezi prijave na natječaj za popunjavanje radnog mjesta učitelja informatike na nepuno i neodređeno radno vrijeme-16 sati rada tjedno-1 izvršitelj M/Ž u OŠ Ivana Batelića-Raša objavljenog dana 19.09.2019.godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči OŠ Ivana Batelića-Raša ovim putem Vas obavještavamo da je sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Ivana Batelića-Raša utvrđen popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete utvrđene natječajem, odnosno koji su dostavili potpunu i pravodobnu prijavu  te da se isti pozivaju na intervju (razgovor) koji će se održati u četvrtak 03.10.2019. godine  u prostorijama  OŠ Ivana Batelića-Raša na adresi: Ivan Batelić 1, Raša po sljedećem rasporedu:

 

Red.br.

Inicijali kandidata

Mjesto prebivališta

Godina rođenja

Vrijeme intervju-a

1.

A.M.

Pula

1992.

12:30 h

2.

R.P

Pula

1981.

13:00 h

 

Ako kandidat ne pristupi intervjuu, smatra se da je odustao od daljnjeg natječajnog postupka.

 

Predsjednica Povjerenstva za vrednovanje kandidata za zapošljavanje

[više]

Poziv na razgovor (intervju)

Autor: Administrator , 30. 9. 2019. 14:32

KLASA: 112-01/19-01/05

URBROJ: 2144-17-01-19

Raša, 30.09.2019.

 

Poziv na razgovor (intervju)

 za radno mjesto učitelja tehničke kulture (m/ž)

 

U vezi prijave na natječaj za popunjavanje radnog mjesta učitelja tehničke kulture na nepuno i neodređeno radno vrijeme-9 sati rada tjedno-1 izvršitelj M/Ž u OŠ Ivana Batelića-Raša objavljenog dana 19.09.2019.godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči OŠ Ivana Batelića-Raša ovim putem Vas obavještavamo da je sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Ivana Batelića-Raša utvrđen popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete utvrđene natječajem, odnosno koji su dostavili potpunu i pravodobnu prijavu  te da se isti pozivaju na intervju (razgovor) koji će se održati u četvrtak 03.10.2019. godine  u prostorijama  OŠ Ivana Batelića-Raša na adresi: Ivan Batelić 1, Raša po sljedećem rasporedu:

 

Red.br.

Inicijali kandidata

Mjesto prebivališta

Godina rođenja

Vrijeme intervju-a

1.

R.P

Pula

1981.

13:15 h

2.

R.P.

Pula

1979.

13:30 h

 

Ako kandidat ne pristupi intervjuu, smatra se da je odustao od daljnjeg natječajnog postupka.

 

Predsjednica Povjerenstva za vrednovanje kandidata za zapošljavanje

[više]

Natječaj za popunu radnih mjesta

Autor: Nensi Fonović Rade, 19. 9. 2019. 13:07

OŠ Ivana Batelića- Raša

    Ivan Batelić 1

52223 Raša 

E-mail: ured@os-ibatelica-rasa.skole.hr

Tel: 052/874122

 

KLASA: 112-01/19-01/05

URBROJ: 2144-17-01-19-1

Raša, 18.09.2019.

                                                

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,5/12.,16/12.,86/12. 94/13.,136/14. , 152/14., 7/17. i 68/18) i članka 13.Pravilnika o radu, te članka 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Ivana Batelića-Raša, Osnovna škola Ivana Batelića-Raša raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnih mjesta

 

 1. UČITELJA/ICE INFORMATIKE– nepuno i neodređeno radno vrijeme  – 16 sati rada tjedno – 1 izvršitelj M/Ž,

 

 1. UČITELJ/ICE  FIZIKE nepuno i neodređeno radno vrijeme  – 8 sati rada tjedno – 1 izvršitelj M/Ž,

 

 1. UČITELJ/ICE TEHNIČKE KULTURE nepuno i neodređeno radno vrijeme  – 9 sati rada tjedno – 1 izvršitelj M/Ž

 

 

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,5/12.,16/12.,86/12. 94/13.,136/14.,  152/14. I 7/17. i 68/18) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/2019.)

 

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • Životopis,
 • Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma),
 • Dokaz o državljanstvu,
 • Elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnopravnom statusu,
 • Uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz čl. 106. Zakona o  odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 07/17,68/18), ne starije od 3 mjeseca

 

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona obvezan je uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu sukladno čl. 102. st. 1.-3. te čl. 103. st.1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17).

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva:   

           https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis

%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

 

    Rok za prijavu: 8 dana od dana objave natječaja.

 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće razmatrati.

 

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti Intervjuu

Obavijest i upute kandidatima o vremenu i mjestu održavanja intervjua biti će objavljeni na mrežnim stranicama Škole: www.os-ibatelica-rasa.skole.hr najmanje tri dana prije provođenja istog.

 

 

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom  potrebno je dostaviti poštom na adresu: Osnovna škola Ivana Batelića- Raša, 52223 Raša, Ivan Batelić br.1 ili na e-mail: ured@os-ibatelica-rasa.skole.hr

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Raša, 18.09.2019.                           

 

Ravnateljica

    Greis Franković

 

 

[više]

Obavijest kandidatima

Autor: Administrator , 20. 8. 2019. 12:31

Temeljem objavljenog Poziva za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za
učenike s teškoćama u razvoju, koji poziv je objavljen dana 31.07.2019.
godine za pomoćnike u nastavi izabrani su:

- Nastasja Džekić, VSS, prof. likovne kulture

- Denis Alićajić, SSS, ekonomist

[više]

Poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju

Autor: Nensi Fonović Rade, 31. 7. 2019. 15:29

OŠ Ivana Batelića- Raša

   Ivan Batelić 1

   52223 Raša 

E-mail: ured@os-ibatelica-rasa.skole.hr

 

KLASA: 112-03/19-02/01

URBROJ: 2144-17-01-19-2

Raša, 31.07.2019.

 

 

U sklopu projekta „MOZAIK 3“ koji se provodi u okviru instrumenta „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno- obrazovnim ustanovama, faza III“ temeljem poziva UP.03.2.1.03 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.,

 

Osnovna škola Ivana Batelića-Raša kao partner u projektu raspisuje

 

POZIV

 

za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju

 

Radno mjesto: POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI

Broj traženih osoba: 2

 

 • Mjesto rada:

R.br.

Naziv škole i sjedište

Razred 2019./2020.

Sati tjedno

1.

Osnovna škola Ivana Batelića- Raša, Ivan Batelić 1, 52223 Raša

4

23

2.

Osnovna škola Ivana Batelića- Raša, Ivan Batelić 1, 52223 Raša

7

32

 

 

 • Vrsta ugovora: Ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2019./2020.
 • UVJETI:
 • najmanje završena srednja škola

 

OPIS POSLOVA:

Osnovna je zadaća pomoćnika u nastavi pružati neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno- obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, potporu u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima. Poslovi pomoćnika u nastavi su: pomoć u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, pomoć u kretanju, pomoć pri uzimanju hrane i pića, pomoć u obavljanju higijenskih potreba, pomoć u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s učiteljima/ nastavnicima te vršnjacima učenika u razredu te poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika.

 

S kandidatom/kandidatkinjom izabranom za pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju sklopit će se pisani ugovor o radu na određeno vrijeme  od početka do završetka nastavne godine odnosno od rujna 2019. godine do lipnja 2020. godine kojima će se definirati međusobna prava i obveze.

 

U prijavi na poziv kandidat/kandidatkinja treba navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona i mobitela) te sve tražene priloge.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Uz prijavu kandidat/kandidatkinja dužni su priložiti sljedeće dokumente u izvorniku ili preslici:

 

 • životopis,
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu,
 • elektronički zapis  o podacima evidentiranim u HZMO,
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 3 mjeseca,
 • potvrdu ili certifikat o završenom programu edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati

 

Natjecati se mogu i kandidati/kandidatkinje koji nemaju završen program edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati uz uvjet da isti završe prije početka rada. Svi izabrani kandidati obvezni su savladati program edukacije pomoćnika prije početka rada. Kandidati koji su već završili taj program trebaju dostaviti potvrdu kojom to dokazuju, te nisu obavezni pohađati edukaciju. Edukaciju će organizirati Istarska županija u okviru provedbe projekta „MOZAIK 3“. Odabir kandidata će se provesti sukladno Uputama za prijavitelje poziva broj UP.03.2.1.03.

 

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

 

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod zapošljavanja  prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) te članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 – pročišćeni tekst i 152/14) dužan/a se u prijavi na javni poziv pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni poziv  dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a polaznici su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.

 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

 

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Javnog poziva moraju biti zaprimljene najkasnije do 12.08.2019. do 09.00 sati i dostavljaju se elektroničkom poštom na e-mail: ured@os-ibatelica-rasa.skole.hr ili  poštom na adresu:

 

Osnovna škola Ivana Batelića-Raša

                                                           Ivan Batelić 1           

52223 Raša

 

Za  „Javni poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju“

 

Zainteresirani za zaposlenje u više škola dostavljaju sve dokumente u sve škole, a u prijavi trebaju navesti škole po redoslijedu interesa.

 

Radni odnos sa školom će se zasnivati nakon provedenog selekcijskog postupka.

 

 

 

 

 

Ravnateljica

Greis Franković

 

 

 

[više]

Arhiva naših vijesti   
 


Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
 
Kalendar
« Svibanj 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Prikazani događaji

 
Korisni linkovi

OBRAZOVANJEsmiley

 
Korisni linkovi


 
Škola za život

Informacije za roditelje:

Škola za život.ppt

 
E-dnevnik

Priloženi dokumenti:
Upute za ucenike i roditelje.pdf

 
Brojač posjeta
Ispis statistike od 5. 9. 2017.

Ukupno: 91770
Ovaj mjesec: 1142
Ovaj tjedan: 86
Danas: 37
 
 > Natječaji
CMS za škole logo
Osnovna škola Ivana Batelića Raša / Ulica Ivana Batelića br. 1, HR-52223 Raša / os-ibatelica-rasa.skole.hr / ured@os-ibatelica-rasa.skole.hr
preskoči na navigaciju