preskoči na sadržaj

Osnovna škola Ivana Batelića Raša

 > Natječaji
Natječaji

Natječaji

Obavijest kandidatima o rezultatima natječaja za popunu radnog mjesta učitelja/ice likovne kulture

Autor: Nensi Fonović Rade, 8. 1. 2021. 11:53

OŠ Ivana Batelića- Raša

   Ivan Batelić 1

52223 Raša

Tel:052/874-122

E-mail: ured@os-ibatelica-rasa.skole.hr

KLASA: 112-01/20-01/06

URBROJ: 2144-17-01-21-16

Raša, 08.01.2021.

 

Obavijest kandidatima

Na temelju članka 15. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Ivana Batelića-Raša, u svezi natječaja za popunu radnog mjesta učitelja/ice likovne kulture na određeno i nepuno radno vrijeme objavljenog dana 01.12.2020. godine na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnim stranicama Škole obavještavamo Vas da je nakon provedenog postupka vrednovanja, odlukom ravnateljice i uz prethodnu suglasnost Školskog odbora OŠ Ivana Batelića-Raša za obavljanje poslova učitelja/ice likovne kulture izabrana SILVIA GOLJA, magistra likovne pedagogije iz Labina te će se s imenovanom sklopiti ugovor o radu.

                                                                                       Ravnateljica

                                                                                     Greis Franković

[više]

Natječaj za popunu radnog mjesta Vijest ima dokument u privitku

Autor: Nensi Fonović Rade, 1. 12. 2020. 12:37

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,5/12.,16/12.,86/12., 126/12., 94/13.,152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20.) i članka 13. Pravilnika o radu, te članka 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Ivana Batelića-Raša, Osnovna škola Ivana Batelića-Raša raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

 1. UČITELJA/ICE LIKOVNE KULTURE nepuno određeno radno vrijeme (zamjena zbog bolovanja) – 22 sata rada tjedno – 1 izvršitelj M/Ž.

U VIŠE vidi cijeli Natječaj.

[više]

Natječaj za popunu radnog mjesta Vijest ima dokument u privitku

Autor: Nensi Fonović Rade, 19. 10. 2020. 11:54

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,5/12.,16/12.,86/12., 126/12., 94/13.,152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20.) i članka 13.Pravilnika o radu, te članka 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Ivana Batelića-Raša, Osnovna škola Ivana Batelića-Raša raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

 

 1. UČITELJ/ICE LIKOVNE KULTURE nepuno određeno radno vrijeme (zamjena zbog bolovanja) – 22 sata rada tjedno – 1 izvršitelj M/Ž.

U VIŠE pogledajte cijeli Natječaj.

[više]

Natječaj za popunu radnog mjesta Vijest ima dokument u privitku

Autor: Nensi Fonović Rade, 13. 10. 2020. 11:31

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,5/12.,16/12.,86/12., 126/12., 94/13.,152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20.) i članka 13.Pravilnika o radu, te članka 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Ivana Batelića-Raša, Osnovna škola Ivana Batelića-Raša raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

 1. UČITELJ/ICE NJEMAČKOG JEZIKA nepuno određeno radno vrijeme (zamjena zbog porodiljnog dopusta) – 25 sati rada tjedno – 1 izvršitelj M/Ž

(Natječaj je otvoren od 13.10.2020. do 21.10.2020.)

U VIŠE pogledati cijeli Natječaj.

[više]

Poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju-obavijest kandidatima

Autor: Nensi Fonović Rade, 20. 8. 2020. 09:51

OŠ Ivana Batelića- Raša

   Ivan Batelić 1

52223 Raša 

Tel.: 052/874-122

E-mail: ured@os-ibatelica-rasa.skole.hr

 

KLASA; 112-03/20-03-2/01

URBROJ: 2144-17-01-20

Raša, 20.08.2020.

 

Predmet: Poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju

OBAVIJEST    KANDIDATIMA

         Temeljem Poziva za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju na određeno nepuno radno vrijeme za školsku godinu 2020./2021., objavljenog 17. srpnja 2020. godine na stranicama  HZZZ-a,  na Internet stranici i oglasnoj ploči OŠ Ivana Batelića-Raša izabrani su: Karla Konović (SSS) iz Raše, Nastasja Džekić (VSS), iz Labina, Denis Alićajić (SSS), iz Labina i Elis Babić (SSS) iz Raše  te će s imenovanima biti sklopljen ugovor o radu.

                                                                                   Ravnateljica škole:

                                                                                      Greis Franković

[više]

POZIV za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju

Autor: Nensi Fonović Rade, 17. 7. 2020. 09:42

OŠ Ivana Batelića- Raša

   Ivan Batelić 1

52223 Raša 

E-mail: ured@os-ibatelica-rasa.skole.hr

 

KLASA: 112-03/20-03-2/01

URBROJ: 2144-17-01-20-1

Raša, 16.07.2020.

 

U sklopu projekta „MOZAIK 3“ koji se provodi u okviru instrumenta „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno- obrazovnim ustanovama, faza III“ temeljem poziva UP.03.2.1.03 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.,

Osnovna škola Ivana Batelića-Raša kao partner u projektu raspisuje

POZIV

za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju

 

Radno mjesto: POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI

Broj traženih osoba: 4

 • Mjesto rada: Raša

R.br.

Naziv škole i sjedište

Razred 2020./2021.

Sati tjedno

1.

Osnovna škola Ivana Batelića- Raša, Ivan Batelić 1, 52223 Raša

2.

23

2.

Osnovna škola Ivana Batelića- Raša, Ivan Batelić 1, 52223 Raša

5.

25

3.

Osnovna škola Ivana Batelića- Raša, Ivan Batelić 1, 52223 Raša

8.

29

4.

Osnovna škola Ivana Batelića- Raša, Ivan Batelić 1, 52223 Raša

8.

30

 • Vrsta ugovora: Ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2020./2021.
 • UVJETI:
 • najmanje završena srednja škola

OPIS POSLOVA:

Osnovna je zadaća pomoćnika u nastavi pružati neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno- obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, potporu u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima. Poslovi pomoćnika u nastavi su: pomoć u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, pomoć u kretanju, pomoć pri uzimanju hrane i pića, pomoć u obavljanju higijenskih potreba, pomoć u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s učiteljima/ nastavnicima te vršnjacima učenika u razredu te poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika.

S kandidatom/kandidatkinjom izabranom za pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju sklopit će se pisani ugovor o radu na određeno vrijeme  od početka do završetka nastavne godine odnosno od rujna 2020. godine do lipnja 2021. godine kojima će se definirati međusobna prava i obveze.

U prijavi na poziv kandidat/kandidatkinja treba navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona i mobitela) te sve tražene priloge.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz prijavu kandidat/kandidatkinja dužni su priložiti sljedeće dokumente u izvorniku ili preslici:

 • životopis,
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu,
 • elektronički zapis  o podacima evidentiranim u HZMO,
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 3 mjeseca,
 • potvrdu ili certifikat o završenom programu edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati

Natjecati se mogu i kandidati/kandidatkinje koji nemaju završen program edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati uz uvjet da isti završe prije početka rada. Svi izabrani kandidati obvezni su savladati program edukacije pomoćnika prije početka rada. Kandidati koji su već završili taj program trebaju dostaviti potvrdu kojom to dokazuju, te nisu obavezni pohađati edukaciju. Edukaciju će organizirati Istarska županija u okviru provedbe projekta „MOZAIK 3“. Odabir kandidata će se provesti sukladno Uputama za prijavitelje poziva broj UP.03.2.1.03.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod zapošljavanja  prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) te članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 – pročišćeni tekst i 152/14) dužan/a se u prijavi na javni poziv pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni poziv  dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a polaznici su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Javnog poziva moraju biti zaprimljene najkasnije do 27.07.2020. do 10.00 sati i dostavljaju se elektroničkom poštom na e-mail: ured@os-ibatelica-rasa.skole.hr ili  poštom na adresu:

Osnovna škola Ivana Batelića-Raša

Ivan Batelić 1

52223 Raša

Za  „Javni poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju“

Zainteresirani za zaposlenje u više škola dostavljaju sve dokumente u sve škole, a u prijavi trebaju navesti škole po redoslijedu interesa.

Kandidati prijavom na natječaj/poziv daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Radni odnos sa školom će se zasnivati nakon provedenog selekcijskog postupka.

Ravnateljica

 Greis Franković

 

 

 

[više]

Poziv na razgovor (intervju) za radno mjesto učitelja/ice njemačkog jezika (m/ž)

Autor: Nensi Fonović Rade, 10. 3. 2020. 07:50

KLASA: 112-01/20-01/02

URBROJ: 2144-17-01-20-5

Raša, 09.03.2020.

 

Poziv na razgovor (intervju)

 za radno mjesto učitelja/ice njemačkog jezika  (m/ž)

 

U vezi prijave na natječaj za popunjavanje radnog mjesta učitelja/ice njemačkog jezika na nepuno i određeno radno vrijeme-29 sati rada tjedno-1 izvršitelj M/Ž u OŠ Ivana Batelića-Raša objavljenog dana 25.02.2020.godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči OŠ Ivana Batelića-Raša ovim putem Vas obavještavamo da je sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Ivana Batelića-Raša utvrđen popis kandidata koji su dostavili potpunu i pravodobnu prijavu  te da se isti pozivaju na intervju (razgovor) koji će se održati u četvrtak 12.03.2020. godine  u prostorijama  OŠ Ivana Batelića-Raša na adresi: Ivan Batelić 1, Raša po slijedećem rasporedu:

 

Red.br.

Inicijali kandidata

Mjesto prebivališta

Godina rođenja

Vrijeme intervju-a

1.

M.A.

Labin

1987.

14:00 h

 

Ako kandidat ne pristupi intervjuu, smatra se da je odustao od daljnjeg natječajnog postupka

 

Predsjednica Povjerenstva za vrednovanje kandidata za zapošljavanje

[više]

Poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju

Autor: Nensi Fonović Rade, 22. 1. 2020. 13:12

OŠ Ivana Batelića- Raša

   Ivan Batelić 1

    52223 Raša 

E-mail: ured@os-ibatelica-rasa.skole.hr

 

KLASA: 602-02/20-17/01

URBROJ: 2144-17-01-20-3

Raša, 22.01.2020.

 

 

U sklopu projekta „MOZAIK 3“ koji se provodi u okviru instrumenta „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno- obrazovnim ustanovama, faza III“ temeljem poziva UP.03.2.1.03 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.,

 

Osnovna škola Ivana Batelića-Raša kao partner u projektu raspisuje

POZIV

za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju

Radno mjesto: POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI

Broj traženih osoba: 1

 • Mjesto rada:

R.br.

Naziv škole i sjedište

Razred 2019./2020.

Sati tjedno

1.

Osnovna škola Ivana Batelića- Raša, Ivan Batelić 1, 52223 Raša

7

32

 • Vrsta ugovora: Ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2019./2020.
 • UVJETI:
 • najmanje završena srednja škola

OPIS POSLOVA:

Osnovna je zadaća pomoćnika u nastavi pružati neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno- obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, potporu u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima. Poslovi pomoćnika u nastavi su: pomoć u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, pomoć u kretanju, pomoć pri uzimanju hrane i pića, pomoć u obavljanju higijenskih potreba, pomoć u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s učiteljima/ nastavnicima te vršnjacima učenika u razredu te poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika.

 

S kandidatom/kandidatkinjom izabranom za pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju sklopit će se pisani ugovor o radu na određeno vrijeme, do završetka nastavne godine odnosno do 25. lipnja 2020. godine kojima će se definirati međusobna prava i obveze.

U prijavi na poziv kandidat/kandidatkinja treba navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona i mobitela) te sve tražene priloge.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz prijavu kandidat/kandidatkinja dužni su priložiti sljedeće dokumente u izvorniku ili preslici:

 • životopis,
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu,
 • elektronički zapis  o podacima evidentiranim u HZMO,
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 3 mjeseca,
 • potvrdu ili certifikat o završenom programu edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati

Natjecati se mogu i kandidati/kandidatkinje koji nemaju završen program edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati uz uvjet da isti završe prije početka rada. Svi izabrani kandidati obvezni su savladati program edukacije pomoćnika prije početka rada. Kandidati koji su već završili taj program trebaju dostaviti potvrdu kojom to dokazuju, te nisu obavezni pohađati edukaciju. Edukaciju će organizirati Istarska županija u okviru provedbe projekta „MOZAIK 3“. Odabir kandidata će se provesti sukladno Uputama za prijavitelje poziva broj UP.03.2.1.03.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod zapošljavanja  prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) te članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 – pročišćeni tekst i 152/14) dužan/a se u prijavi na javni poziv pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni poziv  dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a polaznici su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Javnog poziva moraju biti zaprimljene najkasnije do 30.01.2020. do 10.00 sati i dostavljaju se elektroničkom poštom na e-mail: ured@os-ibatelica-rasa.skole.hr ili  poštom na adresu:

Osnovna škola Ivana Batelića-Raša

Ivan Batelić 1

52223 Raša

Za  „Javni poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju“

Zainteresirani za zaposlenje u više škola dostavljaju sve dokumente u sve škole, a u prijavi trebaju navesti škole po redoslijedu interesa.

Radni odnos sa školom će se zasnivati nakon provedenog selekcijskog postupka.

                                                                                  Ravnateljica

                                                                                Greis Franković

 

 

 

[više]

Poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju

Autor: Nensi Fonović Rade, 10. 1. 2020. 10:37

OŠ Ivana Batelića- Raša

   Ivan Batelić 1

52223 Raša 

E-mail: ured@os-ibatelica-rasa.skole.hr

 

KLASA: 602-02/20-11/01

URBROJ: 2144-17-01-20-2

Raša, 10.01.2020.

 

Na temelju Odluke Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Labin (KLASA: 602-02/19-01/327, URBROJ: 2163/1-05/2-20-05) od 8. siječnja 2020. godine

 

Osnovna škola Ivana Batelića-Raša raspisuje

POZIV

za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju

Radno mjesto: POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI

Broj traženih osoba: 1

 • Mjesto rada:

R.br.

Naziv škole i sjedište

Razred 2019./2020.

Sati tjedno

1.

Osnovna škola Ivana Batelića- Raša, Ivan Batelić 1, 52223 Raša

1.

23

 • Vrsta ugovora: Ugovor o djelu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2019./2020.
 • UVJETI:
 • najmanje završena srednja škola

OPIS POSLOVA:

Osnovna je zadaća pomoćnika u nastavi pružati neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno- obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, potporu u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima. Poslovi pomoćnika u nastavi su: pomoć u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, pomoć u kretanju, pomoć pri uzimanju hrane i pića, pomoć u obavljanju higijenskih potreba, pomoć u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s učiteljima/ nastavnicima te vršnjacima učenika u razredu te poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika.

S kandidatom/kandidatkinjom izabranom za pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju sklopit će se pisani ugovor o djelu na određeno vrijeme do završetka nastavne godine odnosno 25. lipnja 2020. godine kojima će se definirati međusobna prava i obveze.

U prijavi na poziv kandidat/kandidatkinja treba navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona i mobitela) te sve tražene priloge.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz prijavu kandidat/kandidatkinja dužni su priložiti sljedeće dokumente u izvorniku ili preslici:

 • životopis,
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu,
 • elektronički zapis  o podacima evidentiranim u HZMO,
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 3 mjeseca,
 • potvrdu ili certifikat o završenom programu edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati

Natjecati se mogu i kandidati/kandidatkinje koji nemaju završen program edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati uz uvjet da isti završe prije početka rada. Svi izabrani kandidati obvezni su savladati program edukacije pomoćnika prije početka rada. Kandidati koji su već završili taj program trebaju dostaviti potvrdu kojom to dokazuju, te nisu obavezni pohađati edukaciju.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod zapošljavanja  prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) te članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 – pročišćeni tekst i 152/14) dužan/a se u prijavi na javni poziv pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni poziv  dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a polaznici su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Javnog poziva moraju biti zaprimljene najkasnije do 18.01.2020. do 09.00 sati i dostavljaju se elektroničkom poštom na e-mail: ured@os-ibatelica-rasa.skole.hr ili  poštom na adresu:

Osnovna škola Ivana Batelića-Raša

Ivan Batelić 1

52223 Raša

Za  „Poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju“

Radni odnos sa školom će se zasnivati nakon provedenog selekcijskog postupka

 

                                                                                             Ravnateljica                                                                                                            Greis Franković

 

 

 

[više]

Obavijest kandidatima

Autor: Nensi Fonović Rade, 4. 12. 2019. 08:30

KLASA: 112-01/19-01/06

URBROJ: 2144-17-01-19-10

Raša, 29.11.2019.

 

Obavijest kandidatima

Na temelju članka 15. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Ivana Batelića-Raša, u svezi natječaja za popunu radnog mjesta učitelja/ice likovne kulture objavljenog dana 04.11.2019. godine na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnim stranicama Škole obavještavamo Vas da je nakon provedenog postupka vrednovanja, odlukom ravnateljice i uz prethodnu suglasnost Školskog odbora za obavljanje poslova učitelja/ice likovne kulture izabrana SARA DLAKA, diplomirana likovna pedagoginja iz Labina.

 

Ravnateljica

 Greis Franković

[više]

Obavijest kandidatima

Autor: Nensi Fonović Rade, 4. 12. 2019. 08:28

KLASA: 112-01/19-01/05

URBROJ: 2144-17-01-19-27

Raša, 29.11.2019.

 

Obavijest kandidatima

Na temelju članka 15. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Ivana Batelića-Raša, u svezi natječaja za popunu radnog mjesta učitelja/ice tehničke kulture i fizike objavljenog dana 31.10.2019. godine na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnim stranicama Škole obavještavamo Vas da je nakon provedenog postupka vrednovanja, odlukom ravnateljice i uz prethodnu suglasnost Školskog odbora za obavljanje poslova učitelja/ice tehničke kulture i fizike izabrana ROSANA PERCAN,VSS,  diplomirana inženjerka brodogradnje.

 

Ravnateljica

 Greis Franković

[više]

Poziv na razgovor (intervju) za radno mjesto učitelja likovne kulture (m/ž)

Autor: Nensi Fonović Rade, 15. 11. 2019. 13:46

OŠ Ivana Batelića- Raša

   Ivan Batelić 1

52223 Raša 

E-mail: ured@os-ibatelica-rasa.skole.hr

KLASA: 112-01/19-01/06

URBROJ: 2144-17-01-19-7

Raša, 15.11.2019.

 

Poziv na razgovor (intervju)

 za radno mjesto učitelja likovne kulture  (m/ž)

 

U vezi prijave na natječaj za popunjavanje radnog mjesta učitelja likovne kulture na nepuno i određeno radno vrijeme-24 sati rada tjedno-1 izvršitelj M/Ž u OŠ Ivana Batelića-Raša objavljenog dana 04.11.2019.godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči OŠ Ivana Batelića-Raša ovim putem Vas obavještavamo da je sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Ivana Batelića-Raša utvrđen popis kandidata koji su dostavili potpunu i pravodobnu prijavu  te da se isti pozivaju na intervju (razgovor) koji će se održati u četvrtak 21.11.2019. godine  u prostorijama  OŠ Ivana Batelića-Raša na adresi: Ivan Batelić 1, Raša po slijedećem rasporedu:

 

Red.br.

Inicijali kandidata

Mjesto prebivališta

Godina rođenja

Vrijeme intervju-a

1.

A.M.

Pula

1992.

11:00 h

2.

S.D.

Labin

1987.

11:30 h

 

Ako kandidat ne pristupi intervjuu, smatra se da je odustao od daljnjeg natječajnog postupka

 

Predsjednica Povjerenstva za vrednovanje kandidata za zapošljavanje

[više]

Poziv na razgovor (intervju) za radno mjesto učitelja tehničke kulture i fizike (m/ž)

Autor: Nensi Fonović Rade, 15. 11. 2019. 13:42

   OŠ Ivana Batelića- Raša

       Ivan Batelić 1

   52223 Raša 

   E-mail: ured@os-ibatelica-rasa.skole.hr

   KLASA: 112-01/19-01/05

   URBROJ: 2144-17-01-19-24

   Raša, 15.11.2019.

 

Poziv na razgovor (intervju)

 za radno mjesto učitelja tehničke kulture i fizike (m/ž)

 

U vezi prijave na natječaj za popunjavanje radnog mjesta učitelja tehničke kulture i fizike na nepuno i neodređeno radno vrijeme-17 sati rada tjedno-1 izvršitelj M/Ž u OŠ Ivana Batelića-Raša objavljenog dana 31.10.2019.godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči OŠ Ivana Batelića-Raša ovim putem Vas obavještavamo da je sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Ivana Batelića-Raša utvrđen popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete utvrđene natječajem, odnosno koji su dostavili potpunu i pravodobnu prijavu  te da se isti pozivaju na intervju (razgovor) koji će se održati u četvrtak 21.11.2019. godine  u prostorijama  OŠ Ivana Batelića-Raša na adresi: Ivan Batelić 1, Raša po slijedećem rasporedu:

 

Red.br.

Inicijali kandidata

Mjesto prebivališta

Godina rođenja

Vrijeme intervju-a

1.

B.Z.

Rijeka

1958.

12:00 h

2.

R.P.

Pula

1979.

12:30 h

 

Ako kandidat ne pristupi intervjuu, smatra se da je odustao od daljnjeg natječajnog postupka

 

Predsjednica Povjerenstva za vrednovanje kandidata za zapošljavanje

[više]

Natječaj za popunu radnog mjesta Vijest ima dokument u privitku

Autor: Administrator , 4. 11. 2019. 14:31

KLASA: 112-01/19-01/06

URBROJ: 2144-17-01-19-1

Raša, 04.11.2019.

                                                

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,5/12.,16/12.,86/12. 94/13.,136/14. , 152/14., 7/17. i 68/18) i članka 13.Pravilnika o radu, te članka 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Ivana Batelića-Raša, Osnovna škola Ivana Batelića-Raša raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

 1. UČITELJ/ICE LIKOVNE KULTURE nepuno određeno radno vrijeme (zamjena zbog bolovanja) – 24 sati rada tjedno – 1 izvršitelj M/Ž

 

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,5/12.,16/12.,86/12. 94/13.,136/14.,  152/14. I 7/17. i 68/18) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/2019.)

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • Životopis,
 • Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma),
 • Dokaz o državljanstvu,
 • Elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnopravnom statusu,
 • Uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz čl. 106. Zakona o  odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 07/17,68/18), ne starije od 3 mjeseca

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona obvezan je uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu sukladno čl. 102. st. 1.-3. te čl. 103. st.1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17).

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva:   

           https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

 

    Rok za prijavu: 8 dana od dana objave natječaja.

 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće razmatrati.

 

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti Intervjuu

Obavijest i upute kandidatima o vremenu i mjestu održavanja intervjua biti će objavljeni na mrežnim stranicama Škole: www.os-ibatelica-rasa.skole.hr najmanje tri dana prije provođenja istog.

 

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom  potrebno je dostaviti poštom na adresu: Osnovna škola Ivana Batelića- Raša, 52223 Raša, Ivan Batelić br.1 ili na e-mail: ured@os-ibatelica-rasa.skole.hr

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Raša, 04.11.2019.                            

 

Ravnateljica

Greis Franković

 

Cijeli natječaj priložen je uz vijest, vidi u VIŠE.

[više]

Natječaj za popunu radnog mjesta

Autor: Nensi Fonović Rade, 31. 10. 2019. 12:59

OŠ Ivana Batelića- Raša

   Ivan Batelić 1, 52223 Raša 

E-mail: ured@os-ibatelica-rasa.skole.hr

Tel: 052/874122

KLASA: 112-01/19-01/05

URBROJ: 2144-17-01-19

Raša, 31.10.2019.

                                                

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,5/12.,16/12.,86/12. 94/13.,136/14. , 152/14., 7/17. i 68/18) i članka 13.Pravilnika o radu, te članka 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Ivana Batelića-Raša, Osnovna škola Ivana Batelića-Raša raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

 

 1. UČITELJ/ICE TEHNIČKE KULTURE I FIZIKE nepuno i neodređeno radno vrijeme  – 17 sati rada tjedno – 1 izvršitelj M/Ž

 

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,5/12.,16/12.,86/12. 94/13.,136/14.,  152/14. I 7/17. i 68/18) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/2019.)

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • Životopis,
 • Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma),
 • Dokaz o državljanstvu,
 • Elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnopravnom statusu,
 • Uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz čl. 106. Zakona o  odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 07/17,68/18), ne starije od 3 mjeseca

 

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona obvezan je uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu sukladno čl. 102. st. 1.-3. te čl. 103. st.1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17).

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva:   

           https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

    Rok za prijavu: 8 dana od dana objave natječaja.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti Intervjuu.

Obavijest i upute kandidatima o vremenu i mjestu održavanja intervjua biti će objavljeni na mrežnim stranicama Škole: www.os-ibatelica-rasa.skole.hr najmanje tri dana prije provođenja istog.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom  potrebno je dostaviti poštom na adresu: Osnovna škola Ivana Batelića- Raša, 52223 Raša, Ivan Batelić br.1 ili na e-mail: ured@os-ibatelica-rasa.skole.hr

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Raša, 31.10.2019.                           

                                                                                                Ravnateljica

                                                                                              Greis Franković

 

[više]

Obavijest

Autor: Nensi Fonović Rade, 31. 10. 2019. 12:57

OŠ Ivana Batelića- Raša

   Ivan Batelić 1, 52223 Raša

   Tel:052/874-122

E-mail: ured@os-ibatelica-rasa.skole.hr

KLASA: 112-01/19-01/05

URBROJ: 2144-17-01-19

Raša, 29.10.2019.

 

Na temelju inspekcijskog nadzora u svezi natječaja za popunu radnog mjesta učitelja/ice tehničke kulture,  objavljenoga dana 19.09.2019. godine na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnim stranicama Škole obavještavamo Vas da će se ponovno provesti postupak popune navedenog radnog mjesta kao i popune radnog mjesta učitelja/ice fizike budući za popunjavanje radnog mjesta učitelja/ice fizike nije bila pristigla niti jedna prijava. Slijedom navedenog objaviti će se javni natječaj za popunu radnog mjesta učitelja/ice tehničke kulture i fizike na nepuno i neodređeno radno vrijeme-17 sati rada tjedno-1 izvršitelj M/Ž.

                                                                                         Ravnateljica

                                                                                       Greis Franković

[više]

Obavijest kandidatima

Autor: Administrator , 14. 10. 2019. 12:34

 

KLASA: 112-01/19-01/05

URBROJ: 2144-17-01-19-15

Raša, 14.10.2019.

 

Obavijest kandidatima

Na temelju članka 15. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Ivana Batelića-Rašaa, u svezi natječaja za popunu radnih mjesta učitelja/ice informatike, učitelja/ice, tehničke kulture, učitelja/ice fizike objavljenoga dana 19.09.2019. godine na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnim stranicama Škole obavještavamo Vas da je nakon provedenog postupka vrednovanja, odlukom ravnateljice i uz prethodnu suglasnost Školskog odbora za obavljanje poslova učitelja/ice informatike izabrana AIDA MURATAGIĆ, VSS, magistrica primarnog obrazovanja sa pojačanim programom iz informatike. Za učitelja/icu tehničke kulture izabrana je ROSANA PERCAN,VSS,  diplomirana inženjerka brodogradnje.

Za popunjavanje radnog mjesta učitelja/ice fizike nije pristigla niti jedna prijava.

Ravnateljica

Greis Franković

[više]

Poziv na razgovor (intervju)

Autor: Administrator , 30. 9. 2019. 14:34

KLASA: 112-01/19-01/05

URBROJ: 2144-17-01-19

Raša, 30.09.2019.

 

Poziv na razgovor (intervju)

 za radno mjesto učitelja informatike (m/ž)

 

U vezi prijave na natječaj za popunjavanje radnog mjesta učitelja informatike na nepuno i neodređeno radno vrijeme-16 sati rada tjedno-1 izvršitelj M/Ž u OŠ Ivana Batelića-Raša objavljenog dana 19.09.2019.godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči OŠ Ivana Batelića-Raša ovim putem Vas obavještavamo da je sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Ivana Batelića-Raša utvrđen popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete utvrđene natječajem, odnosno koji su dostavili potpunu i pravodobnu prijavu  te da se isti pozivaju na intervju (razgovor) koji će se održati u četvrtak 03.10.2019. godine  u prostorijama  OŠ Ivana Batelića-Raša na adresi: Ivan Batelić 1, Raša po sljedećem rasporedu:

 

Red.br.

Inicijali kandidata

Mjesto prebivališta

Godina rođenja

Vrijeme intervju-a

1.

A.M.

Pula

1992.

12:30 h

2.

R.P

Pula

1981.

13:00 h

 

Ako kandidat ne pristupi intervjuu, smatra se da je odustao od daljnjeg natječajnog postupka.

 

Predsjednica Povjerenstva za vrednovanje kandidata za zapošljavanje

[više]

Poziv na razgovor (intervju)

Autor: Administrator , 30. 9. 2019. 14:32

KLASA: 112-01/19-01/05

URBROJ: 2144-17-01-19

Raša, 30.09.2019.

 

Poziv na razgovor (intervju)

 za radno mjesto učitelja tehničke kulture (m/ž)

 

U vezi prijave na natječaj za popunjavanje radnog mjesta učitelja tehničke kulture na nepuno i neodređeno radno vrijeme-9 sati rada tjedno-1 izvršitelj M/Ž u OŠ Ivana Batelića-Raša objavljenog dana 19.09.2019.godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči OŠ Ivana Batelića-Raša ovim putem Vas obavještavamo da je sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Ivana Batelića-Raša utvrđen popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete utvrđene natječajem, odnosno koji su dostavili potpunu i pravodobnu prijavu  te da se isti pozivaju na intervju (razgovor) koji će se održati u četvrtak 03.10.2019. godine  u prostorijama  OŠ Ivana Batelića-Raša na adresi: Ivan Batelić 1, Raša po sljedećem rasporedu:

 

Red.br.

Inicijali kandidata

Mjesto prebivališta

Godina rođenja

Vrijeme intervju-a

1.

R.P

Pula

1981.

13:15 h

2.

R.P.

Pula

1979.

13:30 h

 

Ako kandidat ne pristupi intervjuu, smatra se da je odustao od daljnjeg natječajnog postupka.

 

Predsjednica Povjerenstva za vrednovanje kandidata za zapošljavanje

[više]

Natječaj za popunu radnih mjesta

Autor: Nensi Fonović Rade, 19. 9. 2019. 13:07

OŠ Ivana Batelića- Raša

    Ivan Batelić 1

52223 Raša 

E-mail: ured@os-ibatelica-rasa.skole.hr

Tel: 052/874122

 

KLASA: 112-01/19-01/05

URBROJ: 2144-17-01-19-1

Raša, 18.09.2019.

                                                

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,5/12.,16/12.,86/12. 94/13.,136/14. , 152/14., 7/17. i 68/18) i članka 13.Pravilnika o radu, te članka 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Ivana Batelića-Raša, Osnovna škola Ivana Batelića-Raša raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnih mjesta

 

 1. UČITELJA/ICE INFORMATIKE– nepuno i neodređeno radno vrijeme  – 16 sati rada tjedno – 1 izvršitelj M/Ž,

 

 1. UČITELJ/ICE  FIZIKE nepuno i neodređeno radno vrijeme  – 8 sati rada tjedno – 1 izvršitelj M/Ž,

 

 1. UČITELJ/ICE TEHNIČKE KULTURE nepuno i neodređeno radno vrijeme  – 9 sati rada tjedno – 1 izvršitelj M/Ž

 

 

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,5/12.,16/12.,86/12. 94/13.,136/14.,  152/14. I 7/17. i 68/18) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/2019.)

 

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • Životopis,
 • Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma),
 • Dokaz o državljanstvu,
 • Elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnopravnom statusu,
 • Uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz čl. 106. Zakona o  odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 07/17,68/18), ne starije od 3 mjeseca

 

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona obvezan je uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu sukladno čl. 102. st. 1.-3. te čl. 103. st.1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17).

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva:   

           https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis

%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

 

    Rok za prijavu: 8 dana od dana objave natječaja.

 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće razmatrati.

 

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti Intervjuu

Obavijest i upute kandidatima o vremenu i mjestu održavanja intervjua biti će objavljeni na mrežnim stranicama Škole: www.os-ibatelica-rasa.skole.hr najmanje tri dana prije provođenja istog.

 

 

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom  potrebno je dostaviti poštom na adresu: Osnovna škola Ivana Batelića- Raša, 52223 Raša, Ivan Batelić br.1 ili na e-mail: ured@os-ibatelica-rasa.skole.hr

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Raša, 18.09.2019.                           

 

Ravnateljica

    Greis Franković

 

 

[više]

Obavijest kandidatima

Autor: Administrator , 20. 8. 2019. 12:31

Temeljem objavljenog Poziva za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za
učenike s teškoćama u razvoju, koji poziv je objavljen dana 31.07.2019.
godine za pomoćnike u nastavi izabrani su:

- Nastasja Džekić, VSS, prof. likovne kulture

- Denis Alićajić, SSS, ekonomist

[više]

Poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju

Autor: Nensi Fonović Rade, 31. 7. 2019. 15:29

OŠ Ivana Batelića- Raša

   Ivan Batelić 1

   52223 Raša 

E-mail: ured@os-ibatelica-rasa.skole.hr

 

KLASA: 112-03/19-02/01

URBROJ: 2144-17-01-19-2

Raša, 31.07.2019.

 

 

U sklopu projekta „MOZAIK 3“ koji se provodi u okviru instrumenta „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno- obrazovnim ustanovama, faza III“ temeljem poziva UP.03.2.1.03 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.,

 

Osnovna škola Ivana Batelića-Raša kao partner u projektu raspisuje

 

POZIV

 

za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju

 

Radno mjesto: POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI

Broj traženih osoba: 2

 

 • Mjesto rada:

R.br.

Naziv škole i sjedište

Razred 2019./2020.

Sati tjedno

1.

Osnovna škola Ivana Batelića- Raša, Ivan Batelić 1, 52223 Raša

4

23

2.

Osnovna škola Ivana Batelića- Raša, Ivan Batelić 1, 52223 Raša

7

32

 

 

 • Vrsta ugovora: Ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2019./2020.
 • UVJETI:
 • najmanje završena srednja škola

 

OPIS POSLOVA:

Osnovna je zadaća pomoćnika u nastavi pružati neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno- obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, potporu u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima. Poslovi pomoćnika u nastavi su: pomoć u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, pomoć u kretanju, pomoć pri uzimanju hrane i pića, pomoć u obavljanju higijenskih potreba, pomoć u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s učiteljima/ nastavnicima te vršnjacima učenika u razredu te poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika.

 

S kandidatom/kandidatkinjom izabranom za pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju sklopit će se pisani ugovor o radu na određeno vrijeme  od početka do završetka nastavne godine odnosno od rujna 2019. godine do lipnja 2020. godine kojima će se definirati međusobna prava i obveze.

 

U prijavi na poziv kandidat/kandidatkinja treba navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona i mobitela) te sve tražene priloge.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Uz prijavu kandidat/kandidatkinja dužni su priložiti sljedeće dokumente u izvorniku ili preslici:

 

 • životopis,
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu,
 • elektronički zapis  o podacima evidentiranim u HZMO,
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 3 mjeseca,
 • potvrdu ili certifikat o završenom programu edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati

 

Natjecati se mogu i kandidati/kandidatkinje koji nemaju završen program edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati uz uvjet da isti završe prije početka rada. Svi izabrani kandidati obvezni su savladati program edukacije pomoćnika prije početka rada. Kandidati koji su već završili taj program trebaju dostaviti potvrdu kojom to dokazuju, te nisu obavezni pohađati edukaciju. Edukaciju će organizirati Istarska županija u okviru provedbe projekta „MOZAIK 3“. Odabir kandidata će se provesti sukladno Uputama za prijavitelje poziva broj UP.03.2.1.03.

 

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

 

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod zapošljavanja  prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) te članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 – pročišćeni tekst i 152/14) dužan/a se u prijavi na javni poziv pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni poziv  dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a polaznici su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.

 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

 

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Javnog poziva moraju biti zaprimljene najkasnije do 12.08.2019. do 09.00 sati i dostavljaju se elektroničkom poštom na e-mail: ured@os-ibatelica-rasa.skole.hr ili  poštom na adresu:

 

Osnovna škola Ivana Batelića-Raša

                                                           Ivan Batelić 1           

52223 Raša

 

Za  „Javni poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju“

 

Zainteresirani za zaposlenje u više škola dostavljaju sve dokumente u sve škole, a u prijavi trebaju navesti škole po redoslijedu interesa.

 

Radni odnos sa školom će se zasnivati nakon provedenog selekcijskog postupka.

 

 

 

 

 

Ravnateljica

Greis Franković

 

 

 

[više]

Arhiva naših vijesti   
 


Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
 
Kalendar
« Siječanj 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji

 
Korisni linkovi

OBRAZOVANJEsmiley

 
Korisni linkovi


 
Škola za život

Informacije za roditelje:

Škola za život.ppt

 
E-dnevnik

Priloženi dokumenti:
Upute za ucenike i roditelje.pdf

 
Brojač posjeta
Ispis statistike od 5. 9. 2017.

Ukupno: 61085
Ovaj mjesec: 1091
Ovaj tjedan: 5
Danas: 5
 
 > Natječaji
CMS za škole logo
Osnovna škola Ivana Batelića Raša / Ulica Ivana Batelića br. 1, HR-52223 Raša / os-ibatelica-rasa.skole.hr / ured@os-ibatelica-rasa.skole.hr
preskoči na navigaciju